วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อบต.สายนาวังเปิดมหกรรม วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.สายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานมหกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และงานฉลองบุญกองข้าวใหญ่ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

กาฬสินธุ์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดบ้านนาสะเดา ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายบำรุง คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 1, 000 คน ร่วมกันจัดงานมหกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสายนาวัง ครั้งที่ 7 และฉลองบุญกองข้าวใหญ่ ซึ่ง อบต.สายนาวังร่วมกับองค์กรพันธมิตรทุกภาคส่วนจัดขึ้น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับชุมชนชาวนาอีสาน เพื่อเชิดชูวิถีเกษตรกรรม วีถีชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต และนำเสนอทางเลือก ทางออก เพื่อฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตการณ์ในระบบโลกาภิวัตน์ อีกทั้งยังเป็นการปลุกกระแสท้องถิ่นอีสานให้รู้เท่าทัน และเตรียมต่อสู้กับระบบทุนที่จะเข้ามาแย่งชิงฐานทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในการปกป้องพันธุกรรมท้องถิ่นอันเป็นการสร้างความเป็นไทแก่เกษตรกร

นายบำรุง คะโยธา นายก อบต.สายนาวัง กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสายนาวัง ครั้งที่ 7 และฉลองบุญกองข้าวใหญ่ของชาวตำบลสายนาวัง เป็นการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต โดยคำนึงถึงความประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และความมีเหตุผล ทั้งนี้ประชาชนชาวตำบลสายนาวังส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา จึงได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดสรรอย่างทั่วถึง และจากการที่รณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและรณรงค์เกษตรอินทรีย์ ทำให้ประชาชนหันมาทำนาอินทรีย์ โดยลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น อีกทั้งยังได้ทดลองปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้านจนสามารถรวบรวมพันธุ์ข้าวได้มากถึง 26 สายพันธุ์

นอกจากนี้ อบต.สายนาวังยังเล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชน ตลอดจนวัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรมทางศาสนา ที่เป็นพลังหลักในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบกับวิถีชีวิตของคนอีสานที่ปฏิบัติตนภายในฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนกับข้าว จึงมีการฉลองบุญกองข้าวใหญ่ขึ้นอีกด้วย

 

วันที่ 31/01/2555 เวลา 9:57 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี