วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คัดเลือก “คนดีศรีเชียงใหม่” ปี 55

คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการคัดเลือก “คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2555 เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และเคร่งครัดในคุณธรรมจริยธรรม

เชียงใหม่/ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบกรอบความคิดเพื่อมุ่งส่งเสริมและยกย่องข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนส่งผลกับประชาชนที่รับบริการเป็นสำคัญ

ดังนั้น จึงกำหนดจัดโครงการคัดเลือก “คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และเคร่งครัดในคุณธรรมจริยธรรม เป็นการเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการประกอบคุณงามความดี เสริมสร้างและผลักดันให้ “คนดีศรีเชียงใหม่” เป็นที่รู้จักจดจำ เป็นรางวัลที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ได้รับ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน และภาคีทางสังคมอื่นๆ ให้ตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ว่ายังคงมีข้าราชการที่ดีทำหน้าที่ปกปักรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจำนวนมาก รวมถึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ทำความดีย่อมมีผู้เห็นคุณค่าของคุณงามความดีนั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การคัดเลือก “คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2555 จะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีเชียงใหม่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ กำหนดมอบรางวัลในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการคือ การส่งเสริมความคิดเชิงบวก ลดอคติต่อกัน และร่วมสร้างองค์กรให้เกิดความผาสุกอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังเป็นการยกย่องผู้กระทำความดีและส่งเสริมการกระทำความดีทั้งต่อตนเองและสังคมด้วย

วันที่ 14/03/2555 เวลา 11:12 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘โบวี่’ เซ็กซี่กระจาย [15/11/2557]
ดาราสาวหน้าสวย คม เซ็กซี่เกินร้อย “โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์” วัย 29 ปี เธอเป็นดาราระดับ “มีคุณภาพล้น” ในวงการบันเทิงยุคนี้