วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คลองลานพัฒนาประกวดคำขวัญประจำตำบล

 

กำแพงเพชร/ นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่าเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จัดทำโครงการประกวดคำขวัญประจำตำบลคลองลานพัฒนาขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความรู้สึก และความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นตำบลคลองลานพัฒนา แสดงออกถึงจิตสำนึกอันดีต่อท้องถิ่นออกมาในรูปแบบของคำขวัญ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการประชาสัมพันธ์คำขวัญประจำตำบลคลองลานพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนได้รู้จักคำขวัญประจำตำบลคลองลานพัฒนากันอย่างแพร่หลาย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้คือ คำขวัญจะต้องมีความยาวไม่เกิน 30 พยางค์หรือ 6 วรรค ต้องใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องชัดเจน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีข้อความกะทัดรัดถูกต้องตามหลักภาษาไทย มีเนื้อหาครอบคลุมและสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลคลองลานพัฒนา อาทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งเป็นคำขวัญที่ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความภูมิใจในความเป็นคนตำบลคลองลานพัฒนา โดยผู้ชนะการประกวดคำขวัญ จะได้รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยจะประกาศผลการประกวดคำขวัญ ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา และทางเว็บไซด์ www.khlonglanpattana.go.th

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ และมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลคลองลานพัฒนา เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยได้รับรางวัล เผยแพร่ หรือปรากฏในสื่ออื่นใดมาก่อน และเป็นคำขวัญที่ไม่ละเมิดสิทธิ์หรือคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 1 ผลงาน คำขวัญที่ส่งประกวด ต้องพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงในแบบฟอร์มที่เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนากำหนดให้ และเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน ผู้สนใจขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555 โดยสามารถส่งคำขวัญด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลหรืองทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 วงเล็บมุมซองว่าประกวดคำขวัญ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ 7 กันยายน 2555 เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงาน

 

 

 

 

วันที่ 31/08/2555 เวลา 5:16 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี