วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ณ บ้านลาน จ.ขอนแก่น


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อ “โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม” สร้างความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนแก่ชาวชุมชนบ้านลาน หวังช่วยส่งเสริมอาชีพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน พร้อมกับให้ความสำคัญกับเยาวชนในชุมชน โดยนำกิจกรรมในโครงการช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต นำหลักสูตรฟุตบอลและร้องเพลง สอนให้แก่เยาวชน เพิ่มความรู้และทักษะที่ถูกต้อง

นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “ชุมชนบ้านลานเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่บริษัทฯ เห็นความสำคัญที่จะลงพื้นที่มาเติมเต็มรอยยิ้มให้แก่ชุมชน ผ่านกิจกรรมและโครงการพิเศษต่างๆ โดยมีการสนับสนุนเงินหมู่บ้านผ่านสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน Population and Community Development Association (PDA) ซึ่งเงินที่เราสนับสนุนนั้น ก็เป็นเงินทุนที่ชาวบ้านลาน หมู่ 5 นำมาใช้ต่อยอดด้านการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งในกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน โดยตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ไทยเบฟเวอเรจได้ให้การสนับสนุน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนและประชากร มีหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน ทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และต่อมาในปี 2554 ได้มอบเงินสนับสนุน บ้านลานหมู่ 5 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

นอกจากความเข้มแข็งในกิจการต่างๆ ของหมู่บ้านแล้ว เด็กและเยาวชนถือเป็นเป้าหมายหนึ่งของเรา เนื่องจากการสร้างให้อนาคตของชาติมีความสุขอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยผ่านกิจกรรมที่มีมาตรฐานและเรียนรู้ได้จริง จึงนำมาสู่การจัดงานในวันนี้ เพราะเราได้นำพื้นฐานของกีฬาและดนตรีมามอบให้ เมื่อร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬา จิตใจแจ่มใสจากการร้องเพลง จากเสียงดนตรี เราเชื่ออย่างยิ่งว่า ทักษะทั้งสองประการนี้จะช่วยกล่อมเกลาให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความสุขและมีรอยยิ้มอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ เพิ่มเติมอีกว่า “ที่ผ่านมากิจกรรม “ช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต” ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก เราจึงอยากจะขยายโอกาสไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยร่วมกับสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ จัด “ช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต” ที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. นอกจากขายโอกาสด้านทักษะกีฬาให้แก่เยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย”

นายสนิท สุวรรณศร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ กล่าวว่า “หมู่บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นี้ ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญอีกหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงครอบครัว และยังขาดการสนับสนุนจากโครงการเสริมอาชีพต่างๆ ครั้งนี้ถือเป็นความโชคดีของชุมชนชาวหมู่บ้านลาน ซึ่งจากการที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน Population and Community Development Association (PDA) ได้รับความอนุเคราะห์จากไทยเบฟฯ ถือเป็นหน่วยงานภาคธุรกิจที่ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

1.การพัฒนาให้หมู่บ้านอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง โดยในการพัฒนานั้นต้องมีความเข้าใจ และวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง 2.การพัฒนาอาชีพรายได้ เพื่อให้ชาวบ้านได้พัฒนาอาชีพเสริมรายได้ต่างๆ เพื่อหารายได้ให้แก่ครอบครัวหลังจากการทำไร่นาซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน ได้แก่ งานจักรสาน เช่น กระติ๊บข้าวเหนียว งานทอผ้าไหมจากหม่อนไหม งานหัตถกรรม-งานประดิษฐ์ เช่น ดอกไม้จันทน์ พวงกุญแจ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวฮาง ข้าวเกรียบ ข้าวแตน 3.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านลานนี้มีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่มาก ทางไทยเบฟฯ จึงนำกล้าไม้มาให้ปลูกในหมู่บ้าน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน 4.การพัฒนาด้านการศึกษา และเยาวชน เพื่อให้เด็กมีความรู้ความสามารถต่างๆ จึงได้พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้ความรู้แก่เด็กในชุมชนตั้งแต่เล็กๆ และการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่เด็กๆ อาทิ ก่อนที่เด็กๆ จะได้ของเล่น จะต้องทำความดีก่อนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน 5.การพัฒนาด้านผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ คือ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ไทยเบฟฯ ก็ได้ให้ทุนในด้านนี้เพื่อเป็นทุนให้เกิดการพัฒนา ให้ชาวบ้านได้รู้จักการอดออมเพื่อให้หมู่บ้านอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นั้นคือหัวใจสำคัญ ให้ชาวบ้านรู้จักการประหยัดอดออมมากขึ้น และในการที่ไทยเบฟฯ ได้มาจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ถือว่าจะได้บุญกุศลอย่างยิ่ง เป็นกิจกรรมที่ดีมากอีกกิจกรรมหนึ่ง สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟฯ อย่างยิ่งที่มาช่วยเหลือชาวบ้านลานในความกรุณาของท่านผู้บริหาร และทีมงานในส่วนต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อย่างสุดซึ้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดีๆ แบบนี้จะได้ไปช่วยเหลือหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป”

สำหรับโครงการ “ช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต” ในครั้งต่อไปจะมีขึ้นพร้อมกัน 2 แห่ง ที่ สปป.ลาว และที่จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555

 

วันที่ 7/10/2555 เวลา 3:31 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี “เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์” วัย 22 ปี