วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ถนนแห่งรอยยิ้ม ที่เชียงใหม่


โตโยต้า ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” แห่งที่ 3 ปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยในเขตภาคเหนือ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 50 ปี โตโยต้า ที่จะร่วมส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทย

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการถนนแห่งรอยยิ้ม 3” จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” แห่งที่ 3 ปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยในเขตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 50 ปี โตโยต้า ที่จะร่วมส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทย พร้อมเครือข่ายถนนสีขาวและเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด และบริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

หนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 50 ปี โตโยต้ามีความตั้งใจที่จะบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ลูกค้า ชุมชน และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า รวมทั้งส่งเสริมนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับ “ทศวรรษแห่งการลงมือทำเพื่อความปลอดภัยทางถนน” และ “สังคมคาร์บอนต่ำ” ผ่านการสร้างสรรค์โครงการ ถนนแห่งรอยยิ้ม มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ “ถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัยผสานด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน” หรือ Eco Safety Road ถนนต้นแบบ 5 เส้นทาง 5 ภูมิภาค ภายในปี 2555 โดยจังหวัดที่ 3 ได้ดำเนินงานที่จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดที่มีการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุในทางกลับรถเป็นประจำ ดังนั้น โตโยต้าจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายถนนสีขาว และเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในจังหวัดเชียงใหม่

การปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจร โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน ผนวกกับการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย

ด้านความปลอดภัยทางถนน ปรับรูปแบบของวงเวียนให้เหมาะสม และรองรับเส้นทางการเดินรถ, ติดตั้งป้ายจราจรและตีเส้นจราจร พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร, ติดตั้งกล้องวงจรปิด และติดตั้งเสายางล้มลุกบริเวณเกาะกลางถนน

ด้านสิ่งแวดล้อม วัสดุในการก่อสร้าง เลือกใช้วัสดุรีไซเคิล และมีจำหน่ายในท้องถิ่น, การเลือกใช้สี “Photo Catalytic” ซึ่งจะช่วยดูดอากาศเสียเปลี่ยนเป็นอากาศดี โดยการช่วยปล่อยก๊าซออกซิเจน และการปลูกต้นไม้ภายในวงเวียนและรอบโครงการ

การดำเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นการเปิดโครงการถนนแห่งรอยยิ้ม ผ่านพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างโตโยต้า หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน เครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมทั้งเป็นการเปิดตัวโครงการฯ โดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างถนนแห่งรอยยิ้ม ผ่านกิจกรรม ช่วงที่ 2 ประมาณกลางเดือนตุลาคม จัดสัมมนาแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็นมาของโครงการ ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วงเวียน และป้ายจราจรที่เกี่ยวข้อง และ ช่วงที่ 3 เดือนมกราคมปีหน้า เป็นการส่งมอบถนนแห่งรอยยิ้มให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ชุมชน และเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นถนนต้นแบบของภาคเหนือที่มอบให้กับชาวเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมต่อบริษัทโตโยต้าฯ องค์กรภาคเอกชนที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบในภูมิภาคนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนแห่งรอยยิ้ม เพื่อเป็นต้นแบบถนนแห่งวินัย น้ำใจ และมีความปลอดภัยควบคู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นถนนที่ขับเคลื่อนพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคเอกชนอย่างเป็นเอกภาพ และสอดคล้องกับพันธกิจหลักในทุกภาคส่วนได้อย่างสร้างสรรค์ ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณและมีความยินดีที่โตโยต้าได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโตโยต้า จะสร้างสรรค์กิจกรรมอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนกับสังคมไทยตลอดไป

พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการ ถนนแห่งรอยยิ้ม ในฐานะกำกับดูแล อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ตลอดจนกวดขันวินัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และมีความภาคภูมิใจที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และถือเป็นตัวแทนของภาคเหนือ ซึ่งโครงการล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชน และพี่น้องชาวเชียงใหม่โดยรวมอย่างแท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถนนแห่งรอยยิ้ม จะเป็นต้นแบบที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยถูกต้องตามกฎจราจร และช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทางด้านนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โตโยต้า มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นพันธกิจหลักของโตโยต้า ผ่านความร่วมมือตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ และในโอกาสครบรอบ 50 ปี โตโยต้า จึงได้สร้างสรรค์โครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” เพื่อส่งความสุขและสร้างรอยยิ้มคืนสู่ชุมชนและคนไทยทั่วทุกภูมิภาค

 

วันที่ 23/10/2555 เวลา 7:49 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี “เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์” วัย 22 ปี