วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ยูเนสโกและหอดูดาวญี่ปุ่น เลือก มทส.

อบรม “คุณคือกาลิเลโอ!”

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า ทางองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กับหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่น (National Astronomical Observatory of Japan, NAOJ) ได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณคือ กาลิเลโอ! (You are Galileo! Workshops in Thailand)” ซึ่งเป็นประเทศที่ 3 ต่อจากอินโดนีเซียและมองโกเลีย ในการประชุมครั้งนี้ มทส.ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และทางหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่นได้ส่ง ศ.ดร.คาซุฮิโร เซคิกูชิ (Kazuhiro Sekiguchi) และคณะ รวม 4 คน มาเป็นวิทยากรด้วย

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนเยาวชนได้มีทักษะและรู้จักใช้กล้องในการสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ มีหอดูดาวทั้งประเทศ 16 แห่ง ขณะที่ประเทศไทยมีหอดูดาวที่รองรับการวิจัยได้ คือ หอดูดาวสิรินธร บนดอยสุเทพ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อยู่ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และที่ มทส. จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงที่กำลังสร้างเพิ่มเติมที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก ปัจจุบันนานาประเทศต่างยอมรับว่า ดาราศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการตื่นตัวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสังคมในวงกว้าง สามารถกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นในกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ และทุกภาษา ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถฝึกฝนให้คนมีจินตนาการ มีความใฝ่รู้ รู้จักการใช้ความคิดเห็นในเชิงเหตุผล ไม่เชื่ออย่างงมงาย การค้นพบปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เสมอไป นักดูดาวสมัครเล่นก็สามารถค้นพบได้ เช่น ดาวหางหางยาวที่สุดชื่อไฮอาคุตาเกะ ก็ค้นพบโดย ยูจิ ไฮอาคุตาเกะ ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักดูดาวสมัครเล่น เป็นต้น

รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยำ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณคือกาลิเลโอ!” เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการสังเกตการณ์ผ่านกล้องกาลิเลโอสโคป (Galileoscopes) ซึ่งเป็นกล้องแบบเดียวกับที่กาลิเลโอ กาลิเลอี ได้ใช้ในการสังเกตวัตถุบนท้องฟ้า ในปี ค.ศ.1610 ซึ่งชาวโลกได้เฉลิมฉลองปีกาลิเลโอสากล (International Galileo Year) ครบ 400 ปี เมื่อปี ค.ศ.2010 และวิทยากรชาวญี่ปุ่นได้นำกล้องชนิดเดียวกันมาใช้ในการสังเกตการณ์จริงในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ในวงกว้างให้กับครูดาราศาสตร์ไทยในภูมิภาคต่างๆ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union, IAU) ผ่านสำนักงานดาราศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค (Regional Office of Astronomy for Development, ROAD) ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. ทำหน้าที่ประสาน จะได้มีการเชิญครูผู้สอนดาราศาสตร์จากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว และประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย กับทั้งการที่มีผู้แจ้งความจำนงเข้ารับการอบรมที่ มทส. เป็นจำนวนมาก แต่สามารถรับได้จำนวนจำกัด ศ.ดร.คาซุฮิโร เซคิกูชิ จึงเสนอแนะว่า ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศไทยอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งอาจจะเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อีกแห่งหนึ่ง

 

 

วันที่ 25/12/2555 เวลา 9:38 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี “เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์” วัย 22 ปี