วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดินผลงานฐานเรียนรู้

สถานที่ศึกษาดูงานและฝึกงานของเกษตรกร

การปฏิบัติงานของสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อทำการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและฝึกงานของเกษตรกรนักศึกษา และเพื่อขยายผลไปสู่หมู่บ้านบริวารต่างๆ ในโครงการพระราชดำริฯ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายวุฒิไกร บุตรพลวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนเล่าว่าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปางตอง สถานีฯ ได้สร้างจุดเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำหลายกิจกรรมตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วยจุดเรียนรู้และสาธิตอนุรักษ์ดินและน้ำแบบขั้นบันไดโรงเรียนที่โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง การปลูกชาอู่หลงในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอาคารชะลอความเร็วของน้ำ ขยายผลการดำเนินงานสู่เกษตรกรใกล้เคียงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก พด.1 การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 การปรับปรุงบำรุงด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกการใช้ระบบน้ำหยด ระบบรากหญ้าแฝก เปรียบเทียบผลการพังทลายของดินหลุมดินและแสดงหน้าตัดของชั้นดิน พืชผักอินทรีย์เมืองหนาว

การปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน

การศึกษาดูงานและการท่องเที่ยว

จุดเรียนรู้การปลูกพืชปลอดสารพิษกิจกรรมหนึ่งคือ การปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์เกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอรี่ทั่วไปจะใช้สารเคมีกันมาก สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาที่ดินแนะนำการปลูกสตรอเบอรี่โดยไม่ใช้สารเคมีก็สามารถทำได้ ในโครงการฯ ปางตองสถานีฯ ใช้สตรอเบอรี่สายพันธุ์ “พันธุ์พระราชทาน 80” เป็นพันธุ์มีคุณสมบัติและลักษณะพันธุ์ที่แตกต่างพันธุ์จากอื่น ได้แก่ ผลใหญ่ผลรูปคล้ายหัวใจ สีแดงสด รสชาติหวานมาก ผิวบางเหมาะสมที่ใช้ปลูกสำหรับนักท่องเที่ยวได้ชมและชิมและถ่ายภาพในแปลงการขนส่งจะต้องระมัดระวังไม่ให้ผิวช้ำ เนื่องจากพันธุ์นี้ผิวจะบาง

การปลูกแบบอินทรีย์ มีวิธีการปฏิบัติคือจะต้องปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสม เช่น การปลูกพืชหมุนเวียนใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ใช้จุลินทรีย์ที่ได้จากสารเร่งซูเปอร์ พด.3 ควบคุมศัตรูพืชป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วยการใช้สางเร่ง พด.7 และใช้ปูนโดโลไมท์คลุมแปลงด้วยหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชื้นในดิน ให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ พด.2 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเร่งดอกขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปสู่เกษตรกรในโครงการ

จุดเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั่วไปคือ จุดเรียนรู้การชะล้างพังทลายของดิน มีแปลงที่ทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ถึง 4 รูปแบบ การปลูกพืชแบบไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ

การปลูกพืชขวางความลาดเทของพื้นที่การปลูกขวางความลาดเทและมีการปลูกหญ้าแฝก และการปลูกขวางความลาดเทร่วมกับหญ้าแฝกและมีคูรับน้ำขอบเขา โดยเกษตรกรที่ได้มาศึกษาดูงานสามารถนำไปใช้ในไร่นาของตนเองได้

จุดเรียนรู้อีกกิจกรรมหนึ่งคือ โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดินเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนจัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมักเพื่อใช้ในแปลงพืชผักภายในโรงเรียนที่ใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน บางส่วนนำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนราคาถูก โดยมีนายประจักษ์ ชีพพานิชย์ หมอดินอาสาประจำตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ให้คำแนะนำ

นิวัตร ธาตุอินจันทร์/เชียงใหม่/รายงาน

 

 

วันที่ 15/12/2555 เวลา 13:24 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี