วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ก.ตรวจบัญชีสหกรณ์เข้มผู้สอบบัญชีเอกชน

หวังเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบ “สหกรณ์”

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พร้อมรับมืองบการเงินของสหกรณ์รูปใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ปี 2556 และการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เรื่อง งบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่ ที่มีผลใช้บังคับปี 2556 ว่า เนื่องจากในปัจจุบัน สภาพวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบการเงินของสหกรณ์รูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีเป็นไปตามหลักสากล รวมทั้งการปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบบัญชี ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมและการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในแผนการสอบบัญชีโดยรวม และแนวการสอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ทราบหลักการและข้อกำหนดที่ควรให้ความสนใจ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ และผลงานมีคุณภาพน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้มีนโยบายในการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล โดยกระจายงานสอบบัญชีสหกรณ์นอกภาคเกษตรที่มีทุนดำเนินงานที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และสหกรณ์ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อที่กรมฯ จะได้นำอัตรากำลังที่มีอยู่อย่างจำกัด สามารถให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านการเงินบัญชี ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาดเล็กและยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจของกรมฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเมื่อมอบหมายงานสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจบัญชีแล้ว จะช่วยให้สหกรณ์สามารถจัดประชุมใหญ่ได้เร็วขึ้น เป็นผลให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเร็วขึ้นด้วย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กว่า 300 คน จากที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนไปแล้วกว่า 370 คน โดยขณะนี้มีสหกรณ์ที่เข้าเกณฑ์ให้ภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบด้วยสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน ร้านค้า และบริการ รวมทั้งสิ้น 829 โดยสหกรณ์เหล่านี้จะต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อประกอบด้วย มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป มีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป และจัดทำงบการเงินได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน พบว่า มีปัญหาบ้างในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฏิบัติงานตามระบบงานสำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน (CAD_CA) ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบางรายต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ได้ยกเลิก หรือเรียกคืนมาสอบดำเนินการให้เป็นมาตรฐานต่อไป

วันที่ 7/03/2556 เวลา 7:24 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี