วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ก.ป่าไม้จัดระบบควบคุมภายใน

เข้มแข็งโปร่งใส-ตรวจสอบได้

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย” โดยมีบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังกรมป่าไม้ จำนวน 130 คน เข้าร่วมอบรม

นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐมีการกระจายอำนาจการจัดการด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ ดังนั้น ส่วนราชการจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในภาครัฐที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการบริหารงานการเงินและการคลังภาครัฐในภาพรวมของส่วนราชการมีความถูกต้อง ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน และต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วถูกต้องภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของส่วนราชการ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย” ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายภาครัฐสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายเงินภาครัฐของส่วนราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบสนองกับการบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ้งเน้นการบริการ การทำงานเป็นทีม และหลักธรรมาภิบาล นายเริงชัย เผย

วันที่ 7/03/2556 เวลา 7:23 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี