วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สพป.อบ. 2 สร้างนักข่าว ผุดโครงการพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.ในสังกัด

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น 183 เขตการศึกษา เพื่อรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 37 โดยมีบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความรู้ต่างระดับกัน ยากที่จะเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้ง และการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ตรงกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา อันเป็นการนำไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือต่อกระแสปฏิรูปการศึกษา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (สพป.อบ.2) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด จึงจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดไปสู่สาธารณชนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะทำให้สาธารณชนได้รับทราบความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (สพป.อบ.2) เปิดเผยว่า การจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.อบ. 2 ในแต่ละโรงเรียนให้มีความรู้ด้านการเขียนข่าว บทความ การส่งข่าวทาง E-network และการถ่ายภาพ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตนผ่านทางเว็บไซต์ และผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบความก้าวการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และให้เป็นที่รู้จักทั่วไปทั้งในอาเซียนและสากล พร้อมทั้งให้รู้จักมารยาทที่ดีในการถ่ายภาพสำหรับงานพระราชพิธีต่างๆ และเชื่อว่า ผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะมีความรู้ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ และมีเทคนิคใหม่ๆ ในการถ่ายภาพ รวมทั้งการส่งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านการศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม

ดร.โกวิท กล่าวอีกว่า ข่าว คือการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งประชาชนให้ความสำคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก สำหรับนักประชาสัมพันธ์ ข่าวก็คือหัวใจของงานประชาสัมพันธ์ ที่จะรายงานภารกิจ ความก้าวหน้าของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ และต้องมีเทคนิคในการสร้างความเข้าใจและความสนใจแก่ประชาชน ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการประชาสัมพันธ์ ยังขึ้นอยู่กับความถี่ของผลงานข่าว ที่นำเสนอในสื่อต่างๆ

นายอภิสิทธิ์ เจริญรอย นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ของ สพป.อบ. 2 ซึ่งเป็นผู้เสนอโครงการในการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ กล่าวว่า ตนเห็นว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน สื่อต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเรามากขึ้น โดยเฉพาะตามหน่วยงานต่างๆ ได้เน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ อย่างเอาใจใส่ ตนจึงได้เสนอโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับเครือข่ายสถานศึกษาขึ้น โดยจัดอบรมให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 2 กว่า 200 โรงเรียน ซึ่งทำการอบรมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม-31 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จ.อุบลฯ โดยมีนายวิเชียร พิมพรัตน์ รอง ผอ.สพป.อบ.2 เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จาก สพป.เชียงราย เขต 1 และ จาก สพม. 36 มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข่าว บทความ การถ่ายภาพ การส่งข่าวทาง E-network รวมทั้งส่งข่าวให้หนังสือพิมพ์ต่างๆ แบบเข้มข้น โดยเฉพาะ การพิจารณาคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอ เทคนิคการเขียนข่าวให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางสื่อมวลชน แหล่งที่มาของข่าว ขั้นตอนในการเขียนข่าว องค์ประกอบของข่าว ข้อควรระวังในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

นางขวัญจิตร ศรีถม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ สังกัด สพป.อบ. 2 ซึ่งเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดีมากที่ทาง สพป.อบ.2 จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูในด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ เพราะข่าวสารนับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ต่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ตนเห็นว่าการที่จะนำเสนอผลงานและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน จำเป็นต้องมีข่าวสารที่ดีเพื่อนำเสนอ หลังจากอบรมผ่านไปแล้วจะทำให้ครูที่ไม่เคยเขียนข่าวเลย สามารถเขียนข่าวเป็น และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรือโรงเรียนของตนต่อไป

นับได้ว่า การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับรูปแบบ เขียนอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ต้องไม่ลืมว่า ความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่ง คือการได้รับการเผยแพร่ข่าวของหน่วยงานผ่านสื่อมวลชน ปัจจุบันการส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ทำได้ยากขึ้น เนื่องจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ล้วนส่งข่าวไปยังสื่อมวลชนแทบทั้งสิ้น ดังนั้น หากมีเทคนิคที่ดีในการเขียนข่าว โอกาสที่จะได้ลงพิมพ์ หรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ย่อมมีมาก ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณครูทุกท่านที่ผ่านการอบรมเป็นนักข่าวในครั้งนี้ คงจะมีผลงานผ่านสื่อต่างๆ อันเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตนเองสู่โลกภายนอกต่อไป

กิตติภณ เรืองแสน/อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 7/04/2556 เวลา 6:44 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี