วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มก.พัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า

ช่วยเกษตรกรประหยัดเมล็ดพันธุ์ และแรงงาน

การเพาะปลูกพืชด้วยเมล็ดพันธุ์ในอดีตนิยมใช้วิธีการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนแปลงเพาะปลูกโดยตรง มีข้อเสียได้แก่ ความไม่สม่ำเสมอของต้นกล้าที่งอก การแย่งอาหารของรากพืชแต่ละต้นที่อยู่ติดกันเกินไป รวมถึงปัญหาเรื่องการจัดการศัตรูพืชและวัชพืช และอัตราการงอกของต้นกล้าต่ำ ทำให้ต้นกล้าไม่แข็งแรงมีผลผลิตต่ำเมื่อถึงช่วงอายุเก็บเกี่ยวผลผลิต ปัจจุบันจึงเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกมาเป็นแบบวิธีการเพาะเมล็ดบนถาดเพาะกล้า ซึ่งมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ประหยัดเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก ง่ายต่อการจัดการในการเคลื่อนย้าย ลดปัญหาการจัดการศัตรูพืชและวัชพืช และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากต้นกล้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้น เกษตรกรจึงเลือกใช้วิธีการเพาะปลูกโดยใช้ถาดเพาะกล้าเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น

อ.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และทีมนักวิจัย จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร และ ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า ที่มีความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีรูปแบบการทำงานที่ไม่สลับซับซ้อน บำรุงรักษาง่าย และสามารถช่วยลดระยะเวลาการหยอดเมล็ดพันธุ์ลงบนถาดเพาะกล้าให้เร็วมากขึ้น เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยแรงงานเพียงคนเดียว ลดปัญหาการจัดการศัตรูพืชและวัชพืช นอกจากนี้ยังช่วยเกษตรกรประหยัดเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก และยังช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

อ.ปิยะพงษ์ หัวหน้าทีมนักวิจัย กล่าวว่า เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า ที่คณะผู้วิจัยทำการพัฒนาขึ้นนี้ ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้กับเมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเมล็ดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร เช่น เมล็ดมะละกอ เป็นต้น ส่วนถาดเพาะกล้าที่ใช้กับเครื่องหยอดมีจำนวนหลุมบนถาดเท่ากับ 60 หลุม โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้

1.ถังบรรจุเมล็ด ติดตั้งอยู่ด้านบนของโครงสร้างเครื่อง ทำหน้าที่รองรับเมล็ดพันธุ์เพื่อทำการหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า 2.ชุดกำหนดจำนวนเมล็ด ถูกติดตั้งอยู่ระหว่างถังบรรจุเมล็ดกับท่อลำเลียงเมล็ด ทำหน้าที่กำหนดจำนวนเมล็ดที่ถูกหยอดลงบนหลุมของถาดเพาะกล้าได้ตามจำนวนเมล็ดที่ต้องการและลำเลียงเมล็ดพันธุ์จากถังบรรจุเมล็ดไปยังท่อลำเลียงเมล็ด การกำหนดจำนวนเมล็ดในการหยอดสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่ชุดอุปกรณ์นี้ตามขนาดของเมล็ดพันธุ์ โดยที่ชุดกำหนดจำนวนเมล็ดจะถือควบคุมด้วยชุดมือหมุนที่อยู่ด้านข้างของชุดกำหนดจำนวนเมล็ด

3.ท่อลำเลียงเมล็ด ทำหน้าที่นำเมล็ดจากชุดกำหนดจำนวนเมล็ดไปสู่ชุดกดดินและชุดปล่อยเมล็ด ลักษณะท่อที่ใช้เป็นท่อชนิดที่สามารถยืดหยุ่นได้ดีไม่เกิดการหักงอขณะเครื่องปฏิบัติงาน 4.ชุดปล่อยเมล็ด ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการปล่อยเมล็ดลงสู่หลุมบนถาดเพาะกล้าโดยมีสปริงอัดชุดปล่อยเมล็ด ควบคุมการยกตัวและการกลับคืนตำแหน่งเดิมของชุดปล่อยเมล็ด โดยที่ชุดปล่อยเมล็ดสามารถปรับความลึกในการหยอดเมล็ดลงดินภายในหลุมของถาดเพาะกล้าได้ด้วยชุดกำหนดความลึก

5.ชุดกดดิน ทำหน้าที่กดหน้าดินของทุกหลุมบนถาดเพาะกล้าให้เป็นหลุม เพื่อรองรับการหยอดเมล็ดพันธุ์ที่จะถูกหยอดลงไปในหลุม โดยควบคุมการกลับคืนตำแหน่งเดิมของชุดกดดินด้วยชุดสปริงอัด 6.คันโยก ทำหน้าที่ควบคุมชุดกดดินเพื่อเปิดหน้าดินบนถาดเพาะกล้า และควบคุมการทำงานของชุดปล่อยเมล็ดเพื่อหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า โดยวิธีการกดคันโยกลงให้สุด

สำหรับขั้นตอนการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า เริ่มจากการนำถาดเพาะกล้าขนาด 60 หลุมต่อถาดที่บรรจุดินเรียบร้อย มาวางใส่ในช่องวางถาดด้านล่างของเครื่องหยอดเมล็ด นำเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเพาะต้นกล้าเทใส่ในถังบรรจุเมล็ด ทำการหมุนมือหมุน ทวนเข็มนาฬิกา 1/2 รอบ แล้วหมุนกลับทิศทางอีก 1/2 รอบ (มือหมุนจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น) เพื่อบังคับชุดกำหนดจำนวนเมล็ดโดยเมล็ดพันธุ์จากถังบรรจุเมล็ดจะถูกส่งลงไปยังท่อลำเลียงเมล็ด ที่เชื่อมระหว่างชุดกำหนดจำนวนเมล็ดกับชุดกดดิน หลังจากนั้นทำการกดคันโยกลงจังหวะที่หนึ่ง เพื่อบังคับชุดกดดินเปิดหน้าดินให้เป็นหลุมบนถาดเพาะกล้าทุกหลุม กดคันโยกลงจังหวะที่สอง เพื่อบังคับชุดปล่อยเมล็ดทำการปล่อยเมล็ดพันธุ์หยอดลงไปในหลุมทั้งหมดของถาดเพาะกล้า โดยที่เกษตรกรสามารถกำหนดระดับความลึกในการหยอดเมล็ดลงในหลุมได้ด้วยชุดกำหนดความลึกในการหยอด จากนั้นทำการปล่อยคันโยกขึ้นกลับสู่ตำแหน่งเดิม ดึงถาดเพาะกล้าที่ถูกหยอดเมล็ดพันธุ์ออกจากเครื่องหยอด เป็นการสิ้นสุด 1 รอบการทำงาน ทั้งนี้ เครื่องสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ลงบนหลุมของถาดเพาะกล้าได้พร้อมกันทุกหลุมภายในหนึ่งรอบการทำงาน

จากการทดสอบเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้าด้วยเมล็ดมะละกอ ซึ่งใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว พบว่าเครื่องหยอดที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นนี้ สามารถหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้าโดยใช้เวลาเพียง 11 วินาทีต่อหนึ่งถาดเพาะกล้า ในขณะที่การใช้แรงงาน 1 คนที่มีความชำนาญในการหยอดเมล็ดพันธุ์ลงบนถาดเพาะกล้าที่มีลักษณะเดียวกันใช้เวลาถึง 90 วินาทีต่อหนึ่งถาดเพาะกล้า

เครื่องหยอดเมล็ดดังกล่าว สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า เช่น เมล็ดมะละกอ หรือเมล็ดพันธุ์อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม เพื่อเป็นการเตรียมต้นกล้าที่มีคุณภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการหยอดเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเกษตรกรในการเตรียมต้นกล้า และลดปัญหาเรื่องอาการเมื่อยล้าของร่างกายเนื่องจากการหยอดเมล็ดทีละเมล็ดลงบนถาดเพาะกล้า ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่ใช้เครื่องหยอดชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

สำหรับเกษตรกรรายย่อยและผู้สนใจ เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า สามารถติดต่อได้ที่ อ.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 0-2561-3482 หรือ Email : agrpyp@ku.ac.th

วันที่ 25/06/2556 เวลา 6:42 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี