วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด

ประสบความสำเร็จเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกมากขึ้น สหกรณ์แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 และมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและประสพผลสำเร็จเป็นองค์กรที่พึ่งของมวลสมาชิกได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม โดยใช้ชื่อว่า “โครงการลดและเลิกตัดไม้ทำลายป่าของราษฎร” เมื่อช่วงเริ่มก่อตั้ง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านป่าตึงห้วยหม้อ ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 ประเภทสหกรณ์การเกษตร มีท้องที่ดำเนินงาน อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีสมาชิกร่วมจัดตั้งจำนวน 25 รายในขณะนั้น และในปี 2555 คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ในชุดปัจจุบัน ได้ขอมติที่ประชุมใหญ่เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “สหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด”

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 117 ครัวเรือน มีคณะกรรมการจำนวน 11 คน เจ้าหน้าที่จำนวน 13 คน มีประชากรโคจำนวน 2,622 ตัว ซึ่งเป็นโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน โคนมพันธุ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คัดเลือกให้เป็นพันธุ์หลักในการปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ โคพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ในทวีปยุโรปที่มักนิยมเรียกว่าพันธุ์ฟรีเชี่ยน แต่ในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเรียกโคนมพันธุ์นี้ว่าพันธุ์โฮลส์ไตน์ ส่วนประเทศไทยรวมทั้งหลายๆ ประเทศได้มีการนำเข้าน้ำเชื้อและตัวโคจากประเทศในยุโรป, สหรัฐอเมริกา และแคนาดา จึงมีการเรียกโคพันธุ์นี้รวมว่าพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน โคพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่เพศผู้หนัก 800-1,000 กิโลกรัม เพศเมียน้ำหนัก 500-800 กิโลกรัม ผลิตน้ำนมเฉลี่ย 6,000-7,000 กิโลกรัม ต่อระยะการให้นม มีนิสัยค่อนข้างเชื่อง รีดนมง่ายไม่เตะ หรืออั้นน้ำนม สมาชิกของสหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด ได้เลี้ยงโคพันธ์นี้และสามารถรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกได้วันละ 12 ตัน

ซึ่งสหกรณ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเลี้ยงโคพันธุ์นี้ทำให้สหกรณ์แห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้า ประสพผลสำเร็จเป็นองค์กรที่พึ่งของมวลสมาชิกมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ทั้งระบบว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งอดีต ปัจจุบัน และจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากสหกรณ์ดำเนินงานโดยหลักประชาธิปไตย เป็นของสมาชิก โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก ซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามลำดับมาโดยตลอด ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก โดยเฉพาะความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่จะมีขึ้น ทางสหกรณ์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นอีกหลายด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ร่วม 30 ปีของการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปัจจุบัน สหกรณ์แห่งนี้มีทุนดำเนินงาน 34 ล้านบาท ในการสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่โดยสมาชิกได้ร่วมกันออกงบประมาณประมาณ 4 ล้านกว่าบาท ในเนื้อที่ 4 ไร่เศษ

สำหรับน้ำนมดิบที่สมาชิกได้จัดส่งมานั้นทางสหกรณ์ได้นำส่งให้แก่ “บริษัทซีพี เมจิ” และ บริษัทเฟรชมิลล์ ประมาณ 10 ตันต่อวัน และผลิตนมพาสเจอไรส์ และนมยูเอชทีอีก 19 ตัน หรือประมาณ 70,000 ถุง โดยจากเดิมมีตลาดหลักคือ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนราชการแต่ละท้องถิ่นให้ผลิตเป็นนมโรงเรียน เช่น จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ตาก ลำพูน และชัยนาท ส่วนปริมาณน้ำนมที่เหลือผลิตเป็นนมตลาดประมาณ10,000 ถุง/วัน ภายใต้แบรนด์สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินธุรกิจทั้งการส่งน้ำนมดิบ และผลิตนมถุงและกล่องแบรนด์ตนเอง ก็ประสบปัญหาหลายด้านในช่วงแรกๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตไม่สามารถควบคุมการสูญเสียได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น ต่อมาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้และแนวทางทั้งสมาชิกและกรรมการสหกรณ์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานประกอบการเข้าร่วม “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกระทรวงอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค” ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาขบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสามารถลดปริมาณนมสูญเสียจากนมถุงรั่วหรือถุงแตกระหว่างการบรรจุได้ถึง 17.72% หรือราว 275,706 บาท มีการบันทึกข้อมูลการรับจ่ายน้ำนมดิบเพื่อให้ยอดทางบัญชีถูกต้องตรงกับปริมาณน้ำนมดิบที่มีอยู่จริง เพื่อสามารถวางแผนการผลิตนมกล่องยูเอชทีได้แม่นยำมากขึ้น จากประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ถือว่าเป็นนมที่มีคุณภาพสูงไม่แพ้แบรนด์ใหญ่ จากนมโคมแท้ 100% ไม่ผสมนมผงทำให้มีความมันของน้ำนมเต็มที่ รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. GMP จากการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพราะมีแหล่งผลิตน้ำนมดิบของตนเองในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์

สำหรับในอนาคตรับทราบมาว่าสหกรณ์แห่งนี้จะลดการส่งมอบน้ำนมดิบแก่บริษัทเอกชนแต่จะนำน้ำนมดิบเข้าสู่การผลิตนมกล่องยูเอชทีมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการจัดเก็บนมให้นานขึ้น อันจะทำให้ยอดขายสูงขึ้นและจะพัฒนานมกล่องยูเอชทีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ ไอศกรีม นมเปรี้ยว และผลิตภัณฑ์นมบรรจุขวดต่อไป

คนเกษตร/รายงาน

 

วันที่ 29/08/2556 เวลา 11:12 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี