วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมืองตักสิลา อลังการสืบสาน-อนุรักษ์ ประเพณี

เปิดตำนานบุญเบิกฟ้างานกาชาด

มหาสารคามได้ขึ้นชื่อว่า พุทธมณฑลอิสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร หรือเมืองตักสิลาเป็น 1 ใน 19 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังถือปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีตามฮีตสิบสองครองสิบสี่เช่นเดิม ดังนั้นจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด โดยแต่ละปีจะได้มีการจัดสถานที่เพื่อแสดงนิทรรศการ ผลงาน และจำหน่ายสินค้าของหน่วยงาน-และชุมชน ราชการและฝ่ายเอกชน นอกจากนี้ยังมีการบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เบิกฟ้าหรือฟ้าไขประตูน้ำฝน เมื่อถึงเดือน 3 เป็นการเริ่มเข้าฤดูใหม่ของการเกษตร ชาวนาเริ่ม ถางไร่สวน นา ชาวบ้านจะสนใจในเรื่องเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี และเชื่อว่าในแต่ละปีจะมีฟ้าร้องเป็นปฐมฤกษ์ในกาลปีใหม่ หรือเป็นวันเทวดาเปิดประตูน้ำฝนและความเป็นอยู่ของประชาชนในปีนั้น เช่น ฟ้าร้องทิศบูรพา ถือว่าเทวดาไขประตูเหล็กสำหรับเปิดน้ำฝนในปีนั้นน้ำฝนจะตกมากในต้นปี ส่วนปลายปีฝนจะมีปริมาณน้อย (ฝนบ่ลากหล่า) ตำรานี้เรียกว่าฟ้าไขประตูน้ำฝนจารึกไว้ในหนังสือก้อม (ใบลาน) ต่อมามีผู้เรียกชื่อใหม่ว่า ตำนานเบิกฟ้า ดังข้อความจากหนังสือก้อมฉบับค้นพบที่วัดบ้านหนองหล่ม อ.เมือง และวัดบ้านดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม มีความว่า สิทธิการจักกล่าว ฤดู ปี เดือน น้ำฝน และฟ้าดังเดือนสาม ฟ้าดังเบื้องบัวระพา เทวดาไขประตูเหล็ก ปีนั้นน้ำฝนหลาย หล่าปีบ่หลาย ถ้าฟ้าร้องทิศอาคเนย์ ถือว่าเทวดาไขประตูลม เปิดน้ำฝนปีนั้นฝนแล้งตอนต้นปี หล่าปีฝนดี ข้าวน้ำดี คนมีความสุข

นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สำหรับในปี 2557 จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดให้มีการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2556 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อสืบสานประเพณี การตอบแทนบุญคุณข้าว คือ การบวงสรวงแม่โพสพ การสู่ขวัญข้าว ภายหลังการเก็บเกี่ยว และการตอบแทนบุญคุณดิน ด้วยการหว่านปุ๋ยบำรุงดิน เพื่อเตรียมดินสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ก็เพื่อหารายได้จากการจัดงานมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากการประสบสาธารณภัยต่างๆ และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม โดยการจัดงานในปีนี้จังหวัดจะเน้นการแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า OTOP จากอำเภอต่างๆ และเน้นการจัดงานปลอดเหล้าตลอดทั้งสิบวัน สิบคืนด้วย การจัดงานบุญเบิกฟ้าจึงถือว่าเป็น ประเพณีเอกลักษณ์ ของจังหวัดมหาสารคาม (เมืองตักสิลา) เพื่อให้คนทั้งหลายได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาวนาและการบำรุงดินอันเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตข้าว

นายอดุล จันทปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่า จังหวัดมหาสารคามได้จัดสืบสานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2557 ซึ่งทางจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจัดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2557

จะมีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ด้วยขนวนแห่ที่แสดงถึงเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม การแสดง แสง สี เสียง ตำนานบุญเบิกฟ้า และประวัติเมืองมหาสารคาม พร้อมการแสดง จากวงอีสาน ดรัมไลน์ โรงเรียนผดุงนารี แชมป์โลกในประเภท ดรัมไลน์ แบทเทิล จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โดยการกำหนดพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมืองมหาสารคามขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ บริเวณศาลหลักเมืองมหาสารคาม ในเวลา 09.09 น. และได้กำหนดพิธีบวงสรวงแม่โพสพงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านลาด หมู่ 2 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม

นางพูลทรัพย์ สิงศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสาคาม เปิดเผยว่าจังหวัดมหาสารคามจำหน่ายสลากสมนาคุณงานบุญเบิกฟ้าปี 56 ฉบับละ 50 บาท หารายได้มอบเหล่ากาชาด เพื่อหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดนำไปช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ สำหรับสลากกาชาดสมนาคุณ กำหนดออกเลขรางวัลในคืนสุดท้ายของงาน คือ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เวทีกลางภายในบริเวณงาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 043-777360 หรือที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เทศบาล อบต. หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม

ว่าที่ ร.ต.จักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับเกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ มีการออกร้านนิทรรศการในร้านนิทรรศการศาลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรและผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตรแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดปลิตทางการเกษตร ในโครงการพืชเศรษฐกิจและผลิตผลการเกษตร เพื่อคัดพันธุ์และให้ทราบแหล่งพันธุ์ดีที่ปลูก โดยจัดให้มีการประกวดข้าวเหนียวพันธุ์ กข ๖ กล้วยน้ำว้า มะพร้าวน้ำหอม อ้อยโรงงาน มะละกอ มันสำปะหลัง แตงโม

นายชูชาติ ราชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เนื่องจากชาวอีสานมีความเชื่อและถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณว่าเมื่อถึงวัน ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ฟ้าจะไข (เปิด) ประตูฝนให้ตกลงสู่โลกมนุษย์ จึงให้คนทั้งปวงสังเกตและฟังเสียงฟ้าร้องในช่วงนี้ ถ้ามีเสียงฟ้าร้องมาจากทางทิศใดก็จะทำนายลักษณะของฝนประจำปีตามตำราโบราณที่กล่าวไว้ในทิศนั้น ในวันสำคัญแบบนี้ชาวอีสานยังเชื่อว่าเป็นวันที่ชาวโลกมีความอิ่มและสมบูรณ์ถึงที่สุดจนกบไม่มีปาก และนากไม่มีรูขี้ หมายความว่าไม่ต้องกินไม่ต้องถ่าย จึงถือเอาเป็นฤกษ์สำคัญให้ชาวนาได้นำมูลวัวมูลควายไปใส่ในนาของตนให้พร้อมเพรียงกัน พร้อมกับที่จังหวัดมหาสารคามมีความต้องการจัดงานบุญเบิกฟ้าให้เป็นงานพิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อประชาชนทั้งหลายจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาวนา และการบำรุงดิน อันเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตข้าว พิธีกรรมต่าง ๆ นั้นมีการปฏิบัติตามจนกลายเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่น การทำนายเสียงฟ้าร้องในวัน 3 ค่ำ เดือน 3 นั้น ตามตำราโบราณกำหนดว่า ฟ้าร้องทางทิศบูรพา มีครุฑเป็นสัตว์ประจำทิศ เป็นทิศตูน้ำฝนจะดี ข้าวกล้าในนางอกงามดี คนทั้งปวงจะได้ทำบุญให้ทานอย่างทั่วถึง

เอนก กระแจ่ม/มหาสารคาม

 

วันที่ 20/12/2556 เวลา 12:14 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี