วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 12:31 น.

กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์

กระแซะมากระซิบ

ขุนเวียงวัง : วันจันทร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2560, 05.57 น.

กระแซะมากระซิบวันจันทร์ที่ 3 เม.ย.60...

@เรื่องของการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่ 6 เขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางกะปิ ต้องมีอันหยุดชงัก จากการที่ ผู้ค้าได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางให้ทุเลาการบังคับตามประกาศของสำนักงานเขตฯไป 60 วัน ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560ที่ผ่านมา ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าฯพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินคดีปกครอง กรณีกทม. ผู้ว่าฯกทม.หรือข้าราชการกทม. เป็นคู่กรณีเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อรับมือกับการแก้ต่างในคดีนี้โดยเฉพาะ โดยระดมมือกฎหมาย มีทั้งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี ท่านประธานที่ปรึกษาฯดร.วัลลภ สุวรรณดี รวมพลังสู้...@”ขุนเวียงวัง”มองว่า กรณีหาบเร่ แผงลอยระบาด ยึดพื้นที่สาธารณะ เป็นที่ขายของโดยเสรี จนกระทั่งก่อให้เกิดอิทธิพลของขาใหญ่ เรียกเก็บผลประโยชน์กันอย่างเอิกเกริก และมีเจ้าหน้าของรัฐฯ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย มูลเหตุของเรื่องจริงแล้ว ก็เพราะมีการไปอนุญาตให้มีการค้าขายบนทางสาธารณะ  เป็นการเปิดเกมของนักการเมืองในอดีตทั้งสิ้นที่เข้ามาบริหารงาน ไปอนุญาตให้ค้าขาย เปิดเป็นจุดผ่อนผัน โดมีคณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดผ่อนผัน โดยอ้างเอา พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ปี พ.ศ.2535 มาใช้ แต่ในบทบัญญัติของกฎหมายฯไม่มีมาตราใดใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ให้มีการค้าขายเป็นประจำถาวรเลย ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ใช้เปิดเป็นจุดผ่อนผันที่ผิดกฎหมายฯ ผู้เสียผลประโยชน์เป็นประชาชนที่เสียภาษีฯ ไม่สามารถใช้พื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่เป็นทางเดินเท้าได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งๆที่ทางเดินเท้านั้นก็นำเอาเงินจากภาษีประชาชนมาก่อสร้าง ดีแต่ ค.ส.ช.มีคำสั่งให้เรียกคืนทางเท้ากลับมาให้ประชาชนได้ใช้ ไม่ให้เอาทรัพย์สินของหลวงไปให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดนำไปใช้หาผลประโยชน์โดยม่ถูกต้องครับ...@เป็นวันแรกของการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่นี้เป็นวันแรก 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 60  ก่อนก็ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองกันดูก่อนว่าอยู่ในหลักเกณฑ์หรือเปล่า จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2542) เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งปี ไม่เกิน 1 แสนบาท มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน พันธบัตร และตราสารหนี้ ไม่เกิน 1 แสนบาท และไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้มีรายได้น้อยสามารถขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนฯ ได้ที่หน่วยลงทะเบียนทุกแห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ รวมถึงคลังจังหวัด หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.mof.go.th, www.fpo.go.th หรือ www.epatment.go.th และนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นด้วยตนเองที่หน่วยลงทะเบียน เพื่อเตรียมพร้อมรับสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้ในอนาคต เช่น ส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารถไฟ ค่ารถเมล์ เป็นต้น...@

 

ขุนเวียงวัง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์