วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:33 น.

อาชญากรรม » คอลัมน์

คนจร

ลบเหลี่ยมลูบคม : วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 10.27 น.

“มงคลของชีวิต”(2)

“มงคลของชีวิต”(2)

 

ได้รับรู้จากการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนงานของตำรวจแล้ว ทำให้มีความรู้สึกมั่นใจว่าช่วงเวลาของงานพระราชพิธี จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและสมพระเกียรติ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้กับผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน

 

จึงขอขอน้อมนำพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๘ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า

 

“…การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้ตัว. ตำรวจแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ที่จะสร้างเสริมและสั่งสมรักษาความดี ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ. และสำคัญที่สุด จะต้องกระทำดังนี้ให้พร้อมทั่วกันทุกฝ่ายทุกคนด้วย จึงจะบังเกิดประสิทธิผล ช่วยให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและเป็นปรกติสุขมั่นคงได้. ตรงข้ามถ้าปฏิบัติไม่พร้อมเพรียงกัน หรือพากันละเลยไม่รักษาความดีแล้ว ความยุ่งยากระส่ำระสายก็จะมีตามมา. จึงใคร่ขอให้นายตำรวจทุกคนนำไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ เพื่อจักได้ประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก ให้สมควร และให้เป็นกำลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงได้ตลอดไป…”

 

นับเป็นมงคลแก่ชีวิตของเหล่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งหลาย

“คนจร”

หน้าแรก » อาชญากรรม » คอลัมน์