วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:43 น.

อาชญากรรม » คอลัมน์

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

รอง ป. : วันจันทร์ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2562, 12.10 น.

กลิ่นอายการแต่งตั้งโชยมาอีกแล้ว!!!

♦♦ รายงานตัววันนี้...เข้าสู่เดือนเมษายน "แวดวงสีกากี" มี 2 วาระการแต่งตั้งให้จับตา ต่อเนื่องจากการแต่งตั้ง "นายพัน" ระดับ สารวัตร(สว.) ถึง รองผู้บังคับการ(รองผบก.) ประจำปี 2561 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปไม่กี่วัน...วาระแรก การแต่งตั้งระดับ รองสารวัตร(รองสว.) ถึง ผู้บังคับหมู่(ผบ.หมู่) วาระประจำปี 2561 "บิ๊กแป๊ะ"พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา แม่ทัพใหญ่กรมปทุมวัน มีบันทึกข้อความ แจ้งเวียนด่วนที่สุดที่ 0009.232/ว17 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง ผู้บัญชาการทุกหน่วยและผู้บังคับการในสังกัดสำนักงาน ผบ.ตร.  ระบุ "ให้ดำเนินการแต่งตั้ง ระดับ รองสารวัตร ถึง ผู้บังคับหมู่ วาระประจำปี 2561 หลังจากที่ประชุมกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติให้ขยายเวลาการแต่งตั้งไปถึง 30 เม.ย.นี้ ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหมุน เวียนให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน การปรับเกลี่ยกำลังพลให้เพียงพอในสถานีตำรวจ เพียงพอต่อปริมาณงานสอบสวนไม่ให้เกิดความเสียหาย ขณะที่การโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่มีเงื่อนไขท้ายคำสั่งบรรจุ หรือแต่งตั้งให้พิจารณาโดยเท่าที่จำเป็น โดยให้เสนอแต่งตั้งระดับกองกำกับการภายในวันที่ 4 เม.ย. ระดับกองบังคับการ ภายในวันที่ 9 เม.ย. และ 11 เม.ย. สำหรับหน่วยขึ้นตรง สำนักงาน ผบ.ตร." ๐
 
♦♦ อีกวาระ "บิ๊กแป๊ะ" เซ็นประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รองผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เพื่อเตรียมเข้าสู่ห้วงเวลาการคัดเลือกแต่งตั้งตำรวจวาระเดือนเมษายน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 30 เม.ย.62 ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ข้อ 7(2) หนังสือดังกล่าว "บิ๊กแป๊ะ" ระบุเหตุผลการประกาศลำดับอาวุโส เพื่อแจ้งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลำดับอาวุโส โดยหากเห็นว่าข้อมูลในการจัดทำบัญชีลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นคำร้องต่อ ตร.ผ่าน ทพ. พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ใน 7 วันนับจากวันประกาศลำดับอาวุโส 29 มี.ค.2562
 
♦♦ ลำดับอาวุโสตำรวจระดับ รองผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่ประกาศออกมามีทั้งหมด 645 ราย แยกเป็น ระดับ รองผบก. 392 ราย มี พ.ต.อ.ธีระวุฒิ กิ่งวรรณ รองผบก.ผอ. อาวุโสลำดับแรก พ.ต.อ.อนุชา กิติวิภาต รองผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ลำดับสุดท้าย ระดับ ผบก. 118 ราย พล.ต.ต.(ญ)ขวัญตา เจษฎานนท์ ผบก.อก.ตม. อาวุโสลำดับแรก พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผบก.อก.บช.ตชด. ลำดับสุดท้าย ระดับ รองผบช. 105 ราย พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ รองผบช.ภ.2 อาวุโสลำดับแรก พล.ต.ต.นิตินนท์ เพชรบรม รองผบช.น. ลำดับสุดท้าย ระดับ ผบช. 22 ราย พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ หัวหน้าจเรตำรวจ อาวุโสลำดับแรก พล.ต.ต.สราวุฒิ การพานิช ผบช.ส. ลำดับสุดท้าย ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 8 ราย พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ อาวุโสลำดับแรก พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลำดับสุดท้าย ๐
 
♦♦ ตามเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระ "เมษายน" จะเป็นการแต่งตั้ง ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณ วุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือทดแทน และตำแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปที่ว่างอยู่หรือทดแทนกัน รวมถึงการคัดเลือกแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตำแหน่งเท่าเดิม ซึ่งตามปฎิทินที่ขีดไว้ต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เมษายน โดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่ง ที่ปรึกษา ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดให้ "ผบ.แป๊ะ"พล.ต.อ.จักรทิพย์ คัดเลือกรายชื่อจากตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยผบ.ตร." "รองผบช." และ"รองผบก." ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีเวลาราชการเหลือไม่เกิน 6 เดือน ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสวัสดี
                                                                           รอง ป.