วันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 15:21 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 07.00 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย 16 ก.พ. 60

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560...

 

 

ข่าวแรก..พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้นำคณะฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะฯ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หลังจากนั้นได้เดินทางกลับมาเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี

 

..•ตรวจลุ่มน้ำยม : พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกันช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยมซึ่งประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จ.สุโขทัย พิษณุโลก และ พิจิตร  โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่  นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการ  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริการเกษตร บรรยายสรุปการดําเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/2560 ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม  และนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน บรรยายสรุปการพัฒนาแหล่งขนาดเล็ก/การส่งเสริมปลูกพืชปุ๋ยสด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือภัยแล้งในลุ่มน้ำยมทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

..•นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบรถเอทีวี ขนาด 400 ซีซี ยี่ห้อ E-TON รุ่น Explorer -400 R (4 x 4) จำนวน 2 คัน มูลค่าประมาณหกแสนบาท จากนายอมฤต สุวรรณเศวต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของกรมป่าไม้ในพื้นที่เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และในบางพื้นที่อาจทุรกันดาร ไม่สะดวกต่อการใช้ยานพาหนะปรกติทั่วไปไม่ได้ โดยมีนายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง ณ บริเวณหน้าตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

 

..•ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ซึ่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้ างความรู้และทักษะในการปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิก ตลอดจนเพื่อความสามัคคีในหมู่ มวลสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป ผู้เข้าอบรมได้แก่ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ ชสท. และผู้แทนสหกรณ์ การเกษตรในเขตภาคกลาง โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดราชบุรี

 

..•กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการปลูกป่าชายเลนประชารัฐ ในพื้นที่ตรวจยึด บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปากทะเล เนื้อที่ 255 ไร่ เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งฟื้นฟูระบบนิเวศและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน ทำให้สภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น อีกทั้งเพิ่มปริมาณพื้นที่รับน้ำหลากในกรณีฝนตกเกินเกณฑ์ปกติ ป้องกันลมพายุที่เกิดขึ้น พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนองค์กรภาคการศึกษา ร่วมเสวนาในประเด็นเรื่อง “การฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ตรวจยึด” ทั้งนี้ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (อทช.) พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียราศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 1,500 คน ณ พื้นที่ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะได้ร่วมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบนพื้นที่ที่เคยทำนาเกลือมาก่อน เพื่อเป็นการนำร่องโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตรวจยึดทวงคืนให้กลับมาสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง และถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนจากพื้นที่ที่เคยเป็นนาเกลือ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป

 

 

..•ปิดท้ายข่าว..งานสวนป่าแม่หอพระ โดยนายสนธยา สารเสวก หัวหน้างานสวนป่า แม่หอพระ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมเพื่อสานต่อ นโยบายรัฐบาลลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครในท้องถิ่น จำนวน กว่า 30 คน ภายใต้ชื่อหลักสูตร “อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันตำบลแม่หอพระ ประจำปี 2560” สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ งานสวนป่าแม่หอพระได้ส่งผู้ปฏิบัติงานในสังกัด จำนวน 8 คน พร้อมด้วยทีมตรวจป่า และทีมดับไฟป่างานสวนป่าแม่หอพระ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครและเข้ารับการฝึกอบรม โดยในภาคเช้าเป็นการอบรมทฤษฎี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ จ.เชียงใหม่ และในภาคบ่ายเป็นการ ฝึกภาคปฏิบัติ อาทิ การจัดการเชื้อเพลิง การทำแนวกันไฟ การดับไฟป่า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อ รณรงค์ป้องกันไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควัน ณ บริเวณพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ จ.เชียงใหม่

 

 

 

             

ประเสริฐ  ตะระสาน

Prasert_tarasan@yahoo.com

 

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์