วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 13:16 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 08.11 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมืองออนไลน์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560...

 

 

 

•ข่าวแรก..นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายใต้กรอบแนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย”

 

 

 

..กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง "ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย" ร่วมนำเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งสาธิตการแยกทิ้งขยะอันตราย อีกทั้งมอบตู้เก็บรวบรวมของเสียอันตราย (Drop off) ให้แก่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย" เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ กลุ่มอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในการคัดแยกของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างถูกหลักวิชาการ หลังจากพบว่าในปี 2559 มีปริมาณขยะดังกล่าว 606,318 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 2.57

 

 

..นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) สำหรับลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยจะมีการติดตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต สำหรับอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อุทยานให้สัญญาณครอบคลุมทุก 150 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนิน 5 ปี

..นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) คนดีมีฝีมือ เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ (สสภ.1) ได้กำหนดแผนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก่ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร อาคารสำนักงานของรัฐและเอกชน ที่ดินจัดสรร และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่ริมคลองแม่ข่า รวมจำนวน 272 แห่ง และจะดำเนินการตรวจสอบให้ครบทุกแห่งภายในปีนี้ โดย สสภ. 1 ได้เข้าตรวจสอบบางส่วนแล้ว พบว่า แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าตรวจสอบ ร้อยละ 64 ระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

..สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คืนกำไรให้กับสมาชิก ทั้งปันผลและเฉลี่ยคืน ปีบัญชี 2560 มีกำไร 23 ล้าน ได้จัดสรรกำไรสุทธิตามข้อบังคับ เป็นเงินปันผล ร้อยละ 7 กับทั้งเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจต่างๆ นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด มีสมาชิก ณ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 3,008 คน มีทุนเรือนหุ้น 167 ล้าน เงินรับฝากจากสมาชิก 166 ล้าน มีทุนดำเนินงาน 464 ล้าน สหกรณ์ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ใน 4 ด้าน คือ 1.ธุรกิจสินเชื่อ 2.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และ4.ธุรกิจการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร จากการดำเนินธุรกิจทั้ง 4 ด้าน เมื่อสิ้นปีทางบัญชี 31 มีนาคม 2560 สหกรณ์มีผลประกอบการมีกำไร 23.49 ล้านบาท

 

 

ปิดท้ายข่าว..นายชลธิศสุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ คนซื่อมือสะอาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานฟื้นฟูป่าต้นน้ำ หน่วยที่ 2 (ภูผาสาด) ศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ หน่วยที่ 2 (อ.ภูเรือ จ.เลย) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวถูกบุกรุกปลูกยางพารา และเจ้าหน้าที่ได้ยึดคืนกลับมาเพื่อฟื้นฟูให้กลับมาเป็นป่าธรรมชาติดังเดิม โดย นายชลธิศสุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมปลูกต้นสนสามใบ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเลย เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวด้วย

 

 

             

ประเสริฐ  ตะระสาน

Prasert_tarasan@yahoo.com

 

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์