วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 17:56 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 16.48 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 

 

ข่าวแรก...พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานและสักขีพยานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ กองทัพบก ว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน  โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนและให้บริการแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องตามที่กองทัพบกขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสม

 

 

เรื่องดีๆ...นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบเงินและกล่าวขอบคุณ นายวิชัย สิมะธัมนันท์ รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และคณะในโอกาสมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และร่วมสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ว่ารัฐบาลควรจัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมงานและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนอื่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ทั้ง 77 จังหวัด อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีวิทยากรจากสำนักพัฒนาสังคม โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง 2 กทม. กรุงเทพมหานคร ได้มาแนะนำวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน 2,000 ดอก สำหรับ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้มีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 11.30 -13.30 น. ตลอดเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ห้องวีไอพี ศูนย์อาหารวนาลี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ในฐานะประธานคณะทำงานชุดประสานงานการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจงคล้าย วรพงศธร) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ (นายนิทรรศ เวชวินิจ) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า (นายอนันต์ ปิ่นน้อย) มีฝ่ายปกครองโดยนายภิพัช จันทเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน ผู้แทนนายอำเภอ ทุกอำเภอ ทสจ.น่าน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน

 

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4, นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวทิพามาศ อุปน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำลายแนวปะการัง บริเวณเกาะม้า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ปิดท้ายข่าว...นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ คนดีมีฝีมือ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานจัดทำข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติระดับหมู่บ้าน)โดยมี ผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการของกรมป่าไม้

     

ประเสริฐ  ตะระสาน

Prasert_tarasan@yahoo.com

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์