วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 14:40 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 00.01 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 

ข่าวแรก...พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีขลิบผมและมอบผ้าไตรแก่กุลบุตร จำนวน 99 คน ใน“โครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งจะบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ ลานโพธิ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีผู้บริหาร คณะสงฆ์ และบิดามารดาและญาตผู้ใหญ่ของกุลบุตร เข้าร่วมงาน โดยหลังจากพิธีขลิบผมและมอบผ้าไตร กุลบุตรทั้ง 99 คน จะออกเดินทางไปยังประเทศอินเดียในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีบรรพชาสามเณรที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลังจากนั้นจะจาริกไปยังสังเวชนียสถาน 4 ตำบล เพื่อปฏิบัติบูชาไปในสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ทั้งนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และมีกำหนดลาสิกขาในวันที่ 27 ตุลาคม

 

เรื่องดีๆ...พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม อาทิ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ ว่า เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณฝนตกหนักส่งผลให้น้ำไหลเข้าเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่ทั้ง จ.กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และภาคอีสานหลายจังหวัดส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ลำน้ำมากขึ้น โดยปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่ จ.นครสรรค์อยู่ที่ 2,468 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ลุ่มน้ำยมก็มีปริมาณฝนตกมากที่ จ.พิจิตร เช่นกัน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 นี้  โดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศล นิมนต์พระสงฆ์จาก              วัดนรนาถสุนทริการาม  จำนวน 10 รูป  สวดพระพุทธมนต์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมกันนี้ ผู้บริหารของกรมฯจะร่วมกันทอดผ้าไตรบังสุกุล และถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์                 ซึ่งในวันดังกล่าว ข้าราชการและลูกจ้างของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนางานด้านสหกรณ์

 

 

กรมชลประทาน สรุปสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำวังในเขตจังหวัดตาก ช่วงวันที่ 6 -9 ตุลาคม 2560 สถานการณ์ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ น้ำวังลดลงอย่างต่อเนื่อง ในเขตอำเภอสามเงา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลยกกระบัตร 5 หมู่บ้าน ตำบลวังจันทร์ 5 หมู่บ้าน ตำบลวังหมัน 7 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอบ้านตาก พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 1 ตำบล ได้แก่ตำบลแม่สลิด 7 หมู่บ้าน พื้นที่ในเขตอำเภอสามเงา ต.ยกกระบัตร น้ำล้นตลิ่งไหลผ่านชุมชนบ้านเรือนราษฎรบางส่วน และน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่มต่ำ ขังอยู่ในหนองน้ำแก้มลิงบางส่วน ต.วังจันทร์ น้ำวังไหลล้นตลิ่งและน้ำที่หลากจาก ต.ยกกระบัตร ไหลลงไปสมทบ ไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำไปรวมตัวที่แก้มลิงหนองชำ ต.วังหมัน มีการป้องกันเสริมกระสอบทรายในจุดเสี่ยงและเปิดประตูระบายน้ำคลองตาไหล ซึ่งระบายน้ำได้สูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วยผันน้ำวังลงสู่แม่น้ำปิงอีกทางหนึ่ง ทำให้พ้นวิกฤติ ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก ซึ่งคาดหมายว่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก แต่เนื่องจากเปิดบานระบายประตูระบายน้ำคลองตาไหล เต็มที่จึงเกิดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่การเกษตรน้อยลง ปัจจุบันสถานการณ์น้ำคลี่คลายเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ มีน้ำขังที่ต่ำที่เป็นแก้มลิง พื้นที่การเกษตรส่วนหนึ่ง คาดหมายพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบในเขตอำเภอสามเงา ประมาณ 12,000 ไร่ ในเขตอำเภอบ้านตาก ประมาณ 4,000 ไร่

 

 

กรมประมง ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับประมงจังหวัดเชียงใหม่ และ หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกันทำประชาคมเรื่องการขออนุญาตเลี้ยงจระเข้จำนวน 900 ตัว ในพื้นที่ ตำบลแม่สาบ อำเภอสเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนในพื้นเข้าร่วมทำประชาคมเป็นจำนวนมาก

 

 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ..ขอแสดงความยินดีด้วยครับท่าน..

 

 

ปิดท้ายข่าว...วันก่อนที่ผ่านมา กรณี นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดใจแถลงข่าวครั้งแรกหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา ให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เผยว่า ตั้งแต่มีคำสั่งดังกล่าวครบ 48 ชั่วโมง มีคนสอบถามเข้ามามาก ทั้งกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์ ที่อยากรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของคำสั่งยัายครั้งนี้และอยากฟังคำชี้แจง ตนจึงใช้โอกาสนี้ตอบให้สังคมรับทราบทั่วกัน และยืนยันว่าไม่ได้แถลงเพื่อเรียกร้องให้ตัวเองกลับมาในตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ แต่ต้องการขอความเป็นธรรมให้กับตัวเอง เพราะถูกกล่าวหาว่าถูกย้ายไปเพราะถูกร้องเรียนว่าประพฤติมิชอบ มีปัญหาทุจริต ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง และสร้างความเสื่อมเสียกับข้าราชการกรมป่าไม้ ซึ่งต้องขอโทษข้าราชการกรมป่าไม้ทุกคนด้วย ..ขอเอาใจช่วยครับท่าน..

 

ประเสริฐ  ตะระสาน

Prasert_tarasan@yahoo.com

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์