วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 17:51 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.02 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

Ÿ

ข่าวแรก...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการพระราชดำริใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในฐานะอนุกรรมการฯ ร่วมในคณะตรวจติดตามด้วย ทั้งนี้ได้ตรวจติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา และโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

 

Ÿเรื่องดีๆ...พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในการลงนามพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสาร ระหว่าง ห้างเทสโก้โลตัส กับ สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 4 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ.สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ  ภายใต้โครงการ “เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ ชื้อข้าวโดยตรงจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร" ซึ่งตั้งเป้า 1 ปีแรก จะรับซื้อข้าวหอมมะลิ 5.7 ล้าน กก.  ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

..Ÿนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบ นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภายหลังน้ำลด รวมถึงได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยได้มอบสิ่งของ ประกอบไปด้วย น้ำดื่มสะอาด ถุงยังชีพ น้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) สำหรับบำบัดน้ำเสียบริเวณน้ำท่วมขัง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และเครือข่าย ทสม. ซึ่งพื้นที่ตำบลโผงเผง หมู่ที่ 1-8 ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 622 ครัวเรือน ล่าสุดสถานการณ์อยู่ในภาวะดีขึ้น โดยระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน 14 เซนติเมตร รวมระดับน้ำลดลงทั้งหมด 68 เซนติเมตร และมีค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอุกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผอ.ส่วนพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางทะเล และคณะ จำนวน 25 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ประธานคณะทำงานด้านการจัดทำมาตรฐานและแนวทางการจัดทำปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลเรื่อง การนำขาแท่นปิโตรเลียมไปทำเป็นปะการังเทียม ณ Louisiana Department of Wildlife and Fisheries เมือง Baton Rouge รัฐ Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขาแท่นปิโตรเลียมในประเทศไทยที่หมดอายุสัมปทานไปทำเป็นปะการังเทียม เพื่อสร้างระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ/ตกปลา และเพื่อเป็นแหล่งศึกวิจัยระบบนิเวศทางทะเลแลชายฝั่งที่สำคัญต่อไป

 

 

สถานการณ์น้ำท่วมในปี 2560 และปี 2554 หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านในแม่น้ำเจ้าพระยา จะเห็นได้ว่าปี 2554 มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มากถึง 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(13 ต.ค. 54) มีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดถึง 3,721 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(21 ก.ย. 54) และมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สูงสุดในอัตรา 3,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(13 ต.ค. 54) ในขณะที่ปี 2560 มีปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์เพียง 3,059 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(21 ต.ค. 60) มีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดในอัตรา 2,697 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(24 ต.ค. 60) และมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สูงสุดในอัตรา 2,882 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(24 ต.ค. 60) จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในปี 2560 ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปี 2554 มาก

 

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมสินค้าจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายในงานตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมคัดสรรสินค้าจากสหกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพมาจำหน่ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ สินค้าหลักได้แก่ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ไข่ไก่ เนื้อโคขุน นมพร้อมดื่ม ผักสด ผลไม้สดและแปรรูป  สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป  ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถไปเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงได้ที่ งานตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวัน จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน นี้

 


 

ประเสริฐ  ตะระสาน

Prasert_tarasan@yahoo.com

 

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์