วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 17:04 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.53 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 

ข่าวแรก...พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนรอบป่าทั่วประเทศ ให้หันมาดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ มีกิจกรรมหลักของโครงการ 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม การสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน และการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง สำหรับการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างกำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ชุมชน

 

เรื่องดีๆ...พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ ผู้แทนเหล่าทัพ นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวง เข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ธันวาคม 2550 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริ ฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน

 

 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมข้อหารือแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร H.A.SLADE กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย ปาปะทา นายปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี รอง ออส. และผู้บริหารกรมอุทยานฯ ในส่วนของกรมป่าไม้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ นายจงคล้าย วรพงศธร นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม

 

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกภายใต้โครงการEEC ดังนั้น รัฐบาลจึงได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ และรองรับการดำเนินงานด้านการลดและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังมีแผนงานในการพัฒนาเป็นศูนย์การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยจากสารเคมี ตลอดจนการวางแผนและการกำหนดมาตรการด้านการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที โดยเน้นการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐในพื้นที่โครงการ ECC ทั้งนี้เพื่อสร้างความสุข ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) คาดการณ์ว่า ช่วงวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น มีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ช่วงวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2560 ร่องความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอากาศจะเย็นลง มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

 

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ฝนหลวงของเราในหลวงของเรา” โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธาน นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป

 

 

 

 

ปิดท้ายข่าว...นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือความพร้อมในการจัดประชุมลดปริมาณขยะทะเลระดับอาเซียน ในปัจจุบันปัญหาขยะทะเลกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำลังให้ความสำคัญ โดยประเทศไทยถูกจัดลำดับให้อยู่ใน 10 ประเทศแรกที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME) จึงมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region” โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด ทส. ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวขึ้นที่โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560

 


 

 

ประเสริฐ ตะระสาน

Prasert_tarasan@yahoo.com

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์