วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 11:20 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 00.53 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 

ข่าวแรก...นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การฯ โดยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้เชิญ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ  (ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ และ ดร.ลัดดาวัลย์ คำภา) มาชี้แจงเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการดำเนินงานปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิรูปจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ

 

 

เรื่องดีๆ...พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ผู้แทน 8 องค์กรชาวนา ได้แก่ สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาอีสาน สมาคมเกษตรไทย สมาคมชาวนาและโรงสีข้าวไทย และศูนย์ข้าวชุมชน เข้าพบ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ร่วมกับ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรัง ร่วมประชุมกับกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ชี้แจงแนวทางในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 10 (ตรัง) รับทราบและถือปฏิบัติในราชการอีกด้วย ทั้งนี้ อทช.จตุพร ได้สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จากนั้นเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล พร้อมพบปะเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรัง ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และตรวจพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งท้องที่จังหวัดตรัง

 

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 3 จำนวน 41 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารส่วนกลางร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 1 ธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ในระดับต้นได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ด้านการบริหารคน และด้านการบริหารงาน พร้อมทั้งมีการศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชรและพิษณุโลก

 

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ JICA และบริษัท ORION เปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือด้านโคนม ระหว่าง กรมปศุสัตว์ บริษัท ORION และ JICA เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย และเป็นต้นแบบของโครงการความร่วมมือในอุตสาหกรรมการปศุสัตว์ด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต โดย นาย ฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ,นายฮิโรโอะ ทานากะ หัวหน้าผู้แทนไจก้า ประจำประเทศไทย, นายโอดะ เททสึโระ ประธานบริษัท โอริออน แมชชีนเนอรี่ จำกัด พร้อมคณะเข้าร่วมงานฯ

 

 

นายวีระ สาครขำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ให้คำแนะนำและขั้นตอนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 4 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเลี้ยงปลาของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานเทศบาลตำบลไทรย้อยในครั้งนี้ด้วย

 

 

ปิดท้ายข่าว...นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าว “ผลการทวงคืนผืนป่าเขามี สก๊อก ตำบลประดาง (นาโบสถ์/เดิม) อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ของนายสมัคร ดอนนาปี” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ระบุว่าการแถลงข่าว ทวงคืนผืนป่าเขามีสก๊อกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความจริงปรากฏ ในชั้นเอกสารโดยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงของหน่วยงานของรัฐ เพื่อหยุดการกล่าวหาของนายสมัคร ดอนนาปี ต่อข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเพื่อประโยชน์ของรัฐที่จะรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ที่กำลังถูกนายสมัคร ดอนนาปี ทำลายโดยการโพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวหาบุคคลต่าง ๆ จนทำให้ราชการที่ตั้งใจทำงาน หมดกำลังใจ และเพื่อเปิดเผยความจริงในการทุจริตทรัพย์สินของรัฐ หรือที่ดินของรัฐที่ได้มาโดยมิชอบ และการใช้กลไกเทคนิคในการทุจริต ให้กระจ่างชัด


 

ประเสริฐ ตะระสาน

Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์