วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 02:56 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 07.30 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

ข่าวแรก...พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า  ขยะทะเล กลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก ที่องค์การสหประชาชาติกำลังให้ความสำคัญ เพราะได้กำหนดให้การจัดการทรัพยากรทางทะเลเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทั้งนี้ เนื่องจาก ทะเลทั่วโลกที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ ที่ต่างคนต่างตักตวงใช้โดยไม่คำนึงผลที่เกิดขึ้น ในระยะยาว กำลังเผชิญกับขยะ ที่ล่องลอยจากแผ่นดินออกสู่ทะเล และจากฝั่งออกสู่ท้องทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกได้สร้างปัญหามากมาย ขยะพลาสติกขนาดใหญ่ เช่น แห อวน หรือซากสิ่งของ   เป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศโดยทำให้แนวปะการังและพื้นท้องทะเลเสื่อมโทรม ทำลายทัศนียภาพของชายหาดส่งผลต่อการประมง และการท่องเที่ยวของหลายประเทศ

 

 

เรื่องดีๆ...นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอรรถพล  เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดร. ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมให้การแถลงข่าว กรณีการควบคุมน้ำยางที่มาจากสวนยางพาราของกลุ่มนายทุนบุกรุกป่า หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานด้านความมั่นคง ร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นช่วยตรวจตราร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ควบคุมไม่ให้มีการกรีดยางพาราในพื้นที่สวนยางของนายทุนที่ผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สวนยางพาราทั้งประเทศพบว่า มีจำนวนประมาณ 30 ล้านไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ 8.5 ล้านไร่ โดยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 5.2 ล้านไร่ คาดว่าเป็นของนายทุนประมาณ 1.2 ล้านไร่ และอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 1.04 ล้านไร่ คาดว่าเป็นของนายทุนประมาณ 1.2 แสนไร่ รวมพื้นที่ของนายทุนทั้งหมด 1.32 ล้านไร่ นอกจากนี้ ยังมีสวนยางพาราที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ 2484 และอื่นๆอีกจำนวน 2 ล้านไร่ ส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศโดยรวมของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก อีกทั้งในขณะนี้ปัญหาราคายางพาราลดลงอย่างมาก

 

 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่สำคัญ ณ จ.สงขลา โดยเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเยี่ยมชมแปลงเกษตรยางพาราของ นายนิวัฒน์  เนตรทองคำ อายุ 46 ปี ประธาน ศพก. ที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ อย่างยั่งยืน จากนั้นเดินทางไปยังสหกรณ์ การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (Rubber City) เพื่อเยี่ยมชมผลผลิตจากยางพาราที่นำมาแปรรูปเป็นยางส้นรองเท้า/รองเท้าแตะ เพื่อเพิ่มมูลค่า ก่อนเดินทางไปยังสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ เพื่อติดตามการป้องกันบรรเทาอุ ทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

 

กระทรวงเกษตรฯ ปิด “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ปลื้มกระแสตอบรับจากประชาชนพึงพอใจในระดับดีมาก รายได้กระจายสู่เกษตรกรกว่า 26 ล้านบาท พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษมให้แก่ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs BANK) เจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในเดือนธันวาคม 2560 และส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษมสู่ตลาดประชารัฐให้แก่ผู้ แทนกระทรวงมหาดไทย ณ เวทีกลางตาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

 

 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายรัส ไนซ์ลี (Mr. Russ nicely) ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือโอกาสในการจัดทำความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงานลงแขกเกี่ยวข้าวชาวพัฒนาที่ดินเขต 6 โดยข้าวที่เกี่ยวเป็นข้าวขาวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ ในพื้นที่ 8 ไร่ ชุดดินสันทราย ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุจากรากหญ้าแฝก เพราะเศษรากหญ้าแฝกที่สะสมในดินช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ โดยพบว่า ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มขึ้นและจะปลดปล่อยธาตุอาหารในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะทดแทนปุ๋ยเคมีได้ โดยมีนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาข้าวสาธิต สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ปิดท้ายข่าว...กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดพิธีวางกระดูกงูเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 เป็นลำที่ 2 ของกรมฯ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางเรือที่มีมายาวนาน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ นายทวีผล เหมังกร ประธานบริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด กล่าวต้อนรับ และ นายโสภณ ทองดี รองอทช. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างเรือลำดังกล่าว ในการนี้ นายกมล เชียงวงศ์ รองผวจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน และผู้แทนจากกองทัพเรือ เข้าร่วมในพิธี ณ บริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 

ประเสริฐ  ตะระสาน

Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์