วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 03:52 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 07.25 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 

 

ข่าวแรก...กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรำลึก และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหารกระทรวง จิตอาสาและผู้เข้าร่วมงาน เลี้ยงอาหารว่าง บริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา  เด็กพิการทางจิตประสาทและเด็กพิการซ้ำซ้อน พร้อมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ กวาดล้างทำความสะอาดสถานที่ ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ขุดลอกรางระบายน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน แนะนำวิธีการคัดแยกขยะต้นทางและการจัดการระบบขยะในอาคาร ปลูกต้นไม้และการตัดแต่งกิ่งไม้ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี

 

เรื่องดีๆ...นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ได้สร้างผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้นให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรการให้ประสบความสำเร็จและรูปธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้นำที่มุ่งสู่การพัฒนาสังคม ที่เน้นการสร้างความสามัคคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการบริหารราชการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการต่อไป

 

 

..Ÿนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันดินโลก ปี 2560 ภายใต้หัวข้อCaring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันดินโลก ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันดินโลกเพื่อน้อมรำ ลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานใน การพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรง เป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินให้สาธารณชนรับทราบ และช่วยกันดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

 

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัด โครงการส่งความสุขในเทศกาลปี ใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์  โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับ สินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งในปีนี้จะเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ ผลไม้และอาหารแปรรูป สมุนไพร นมพร้อมดื่ม  ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย และสินค้าหัตถกรรม  ภายใต้แนวคิด “กระเช้าสหกรณ์ แทนความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ซึ่งปีนี้ได้เปิดขายผ่านระบบ E-Commerce เป็นครั้งแรก เพื่อขยายช่องทางในการสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เป็นการพัฒนาการให้บริการสั่งซื้อสินค้าสหกรณ์ให้กับผู้บริโภค ได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการแถลงข่าว  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ห้องประชุมกองพั ฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่าน้ำเทเวศร์ กรุงเทพฯ

 

 

..Ÿดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 42/2560 พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม VDO Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 แห่งทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน และการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 

 

Ÿปิดท้ายข่าว...กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. พร้อมด้วยคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ชลบุรี คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ณ ศาลาการเปรียญ วัดคงคาราม (บน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้น อธิบดี ทช. นำคณะร่วมกิจกรรมบ้านปลา ธนาคารปู ,กิจกรรมบวชแม่น้ำบางปะกง ,กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ,กิจกรรมการจัดสร้างฝายดักขยะ และล่องเรือชมการอนุรักษ์โลมาอิรวดีของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


 

ประเสริฐ  ตะระสาน

Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์