วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 12:26 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 17.43 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 

ข่าวแรก...พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางร่วมกับคณะรัฐมนตรี ซึ่งนำโดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริและเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำและป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมจุดศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านเปร็ดใน 4 จุด ได้แก่  จุดที่ 1 ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน มรดกผืนป่าตะวันออก ซึ่งเป็นป่าชายเลนใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ จุดที่ 2 ระบบการบริหารจัดการน้ำจืด – น้ำเค็ม  แนวกันชนน้ำจืดดุลน้ำเค็ม เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำจืดและกันน้ำเค็มรุก จุดที่ 3 การสำรองและกักเก็บน้ำจืด ชุมชนได้พัฒนาบ่อกุ้งร้างเป็นสระแก้มลิง เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำจืดได้รวม 1,776,505 ลบ.ม. และปรับพื้นที่เกษตรเป็นร่องสวน จุดที่ 4 เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ในปี 2559 ชาวบ้านบ้านเปร็ดในเกิดแนวคิดที่จะทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมกลุ่มดำเนินงานการและขยายผลเพิ่มขึ้นทุกปี

 

 

เรื่องดีๆ...นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุม

 

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ  จ.ฉะเชิงเทรา ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อพบปะเกษตรกรและรับทราบผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่รวมตัวกันทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และนำเสนอข้อมูลเข้าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรภาคตะวันออก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้ามาช่วยในเรื่องการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่และการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อีกทั้งยังบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการเข้ามาส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ด้วย ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ปลอดภัยสูง ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองว้า ต.บ้านซ่อง มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกดำเนินการในด้านต่าง ๆ ทั้งการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และมีตลาดรองรับที่แน่นอน

 

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสหกรณ์รวมใจต้าน ภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 ปีที่ 17 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายสมร นิวาส สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  และขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

 

 

ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระดมซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกบินทบทวนประจำปี61    เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง   เตรียมพร้อมปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรเขตนอกพื้นที่ชลประทานกว่า 100 ล้านไร่ทั่วประเทศ   โดยได้จัดเตรียมสารฝนหลวงไว้ประมาณ 9,000 ตันใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดปี 2561

 

 

 

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 10 โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน ในการจัดประชุมดังกล่าวได้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 878 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ จากภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

 

ปิดท้ายข่าว..ประกาศ!!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยการคัดเลือกโดยเลือกจากความเหมาะสมต่องาน ตามคู่มือและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2531 0777 ต่อ 1531 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

ประเสริฐ  ตะระสาน

Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์