วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 18:57 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 10.04 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

 

ข่าวแรก...คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำโดย พลโท โชคดี เกตสัมพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานฯ เข้าพบ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และขอรับทราบแนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าและยั่งยืน เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
รื่องดีๆ...นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านยางพารา เพื่อจะสร้างเสถียรภาพด้านราคา และพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมยางให้มีความมั่นคงและยั่งยืน และยังเป็นการส่งเสริมด้านความร่วมมือและความความสัมพันธ์อันดีในฐานะประเทศผู้ผลิตยางด้วย โดยครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพารา (AETS) ครั้งที่ 5 ภายใต้ข้อตกลงสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยกำหนดการลดโควตาการส่งออกยางพาราร่วมกันของ 3 ประเทศสมาชิก ITRC จำนวน 350,000 ตัน ที่แก้ไขปัญหาราคายางในระยะสั้น ภายในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งนับจากนี้ยังเหลือเวลาในการดำเนินมาตรการนี้อีกประมาณ 1 เดือน ในการควบคุมปริมาณยางในตลาดให้ลดลง ทั้งสามประเทศยืนยันที่จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจังมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความต้องการใช้ยางในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น
 
 
 
 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายโสภณ  ทองดี  รองอธิบดี นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมชมความรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองของเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 รวมถึงบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปกครองประเทศชาติให้อยู่อย่างร่มเย็น ทั้งนี้ เมื่อทุกท่านเดินเข้ามาภายในงานจะได้พบกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลอง ตั้งเด่นตระหง่านท่ามกลางสวนดอกไม้ มีดอกไม้เมืองหนาวกว่า 30 ชนิด ดาวเรือง ดาวกระจาย คอสมอส บานชื่น รวมกว่า 200,000 ต้น เนรมิตพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตให้กลายเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย
 
 
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมคณะครม.สัญจร ครั้งที่10/2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะครม.สัญจรในครั้งนี้ด้วย โดยกรมชลประทานได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง อาทิ การบรรเทาปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง การแก้ไขและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง เป็นต้น
 
 
 
 
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม พร้อมพัฒนาให้ส้มโอขาวใหญ่เป็นสินค้าเกรดพรีเมี่ยม และพัฒนาการผลิตส้มโอแบบครบวงจร
 
 
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม การแนะนำติดตามและประสานงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 163/2561 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ (Area based) ที่มีความเฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและความต้องการสินค้าเกษตรของตลาด คือ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรเป็นรายจังหวัด โดยในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบพื้นที่ใน 3 จังหวัดคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และร้อยเอ็ด มีหน้าที่รับผิดชอบ แนะนำ (Coaching) ติดตาม (Monitoring) และประสานงาน (Coordination) ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในระดับจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน/โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
 
ปิดท้ายข่าว....นายชัชวาล ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ดำเนินการจัดงาน 24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ในงานมี กิจกรรมการเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า การจัดแสดงนิทรรศการการ การป้องกันไฟป่า การ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัล การแจกสารเผยแพร่ด้าน การป้องกันไฟป่า การแจกของขวัญ ของรางวัล การเล่นเกม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม ปลุกจิตสำนึก ให้เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงปัญหาด้านไฟป่า มีส่วนร่วมในการช่วยกัน ป้องกันไฟป่าในฤดูแล้งนี้ ต่อไป โดยมีนาย สมนึก  สุวรรณวงษ์  ปลัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอบ้านคา เป็นประธานในพิธี
 
 
 
ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์