วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 19:20 น.

จับประเด็น » พระราชพิธี

กรุงเทพมหานครน้อมถวายจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในมหามงคลโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นับเป็นพระราชพิธีอันสำคัญและเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย เพื่อให้การถวายงานในการเสวยราชสมบัติครั้งนี้ ทั้งก่อนพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเบื้องปลาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติทุกประการ กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร

5 เม.ย. 2562