วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:00 น.

กิจกรรม

พช.สระบุรีจัดใหญ่ "รวมพลังสตรี สู่สัมมาชีพชุมชน"

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 15.59 น.

พช.สระบุรีจัดใหญ่ "รวมพลังสตรี สู่สัมมาชีพชุมชน"

 

พช.สระบุรีจัด "รวมพลังสตรี สู่สัมมาชีพ เนื่องในวันสตรีสากล" เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค ความเท่าเทียม ระหว่างหญิง กับชาย ยกระดับและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในทุกมิติ

 

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังสตรี สู่สัมมาชีพ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี และภาคีเครือข่ายสตรีทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค ความเท่าเทียม ระหว่างหญิง กับชาย และทบทวนเครือข่ายการทำงานและพลังเครือข่ายของสตรีในจังหวัดสระบุรี กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรี เพื่อยกระดับและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในทุกมิติ ในการสร้างสังคมให้เกิดความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และสันติสุข มีกลุ่มพลังสตรีจากทุกองค์กร และทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ที่บริเวณหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

 

สำหรับการจัดงานในครั้ง มีการทำบุญถวายกองผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และช่วยเหลือสตรี การมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มสตรีที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพจากการขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มออมทรัพย์ดีเด่น การมอบเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวที่สตรีประสบปัญหาจำนวน 52 ราย รวมทั้งการเสวนาในเรื่องสตรีสระบุรี สวย ใส สตรอง, ชี้ช่องทางทำกินถิ่นเมืองเพรียว พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของกองทุนพัฒนาสตรีทั้ง 13 อำเภอ และผลิตภัณฑ์สินค้าจากสัมมาชีพชุมชน

หน้าแรก » กิจกรรม