วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:48 น.

กิจกรรม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 07.24 น.

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรม

“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก”

 

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมาเจสติกรูม ศูนย์การค้าสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานภาครัฐฯและเอกชน การจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกันนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบในการลดขยะพลาสติก อีกทั้งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิกฤติขยะพลาสติก” ว่า กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ .รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก.การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติซทำความดีด้วยหัวใจ งดใช้แพลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ และการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

 

โดยคาดหวังว่าหากการดำเนินงานนี้ได้ผลดีจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะของประชาชนได้ถึง 2.53 ล้านคน ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ถึง 4,000 ล้านใบต่อปี ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารได้ถึง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี และยังสามารถประหยัดงบประมาณการกำจัดขยะได้ถึง 17 ล้านบาทต่อปี

 

 

นายฮาเล็ม เจ๊ะมาริกัน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กล่าวว่า วันนี้ชาวสงขลาได้ประกาศสงครามกับถุงพลาสติกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ให้ ที่มาร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่จะลดการใช้พลาสติกให้เกิดขึ้นได้จริง นอกจากนี้ยังต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้รับด้วย นั่นคือ ประชาชน ที่จะต้องปฏิเสธการรับถุงพลาสติกด้วยเช่นกัน เพราะถ้าทั้ง 2 ฝ่ายร่วมมือกัน เราก็จะลดปริมาณการใช้พลาสติกลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นผลดีกับทุกคนบนโลกใบนี้

 

 

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก” ในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้ตกลงทำความร่วมมืออีก 5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม cap seal หรือกลุ่มผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มบรรจุขวด จำนวน 61 แห่ง.กลุ่มห้างสรรพสินค้าและตลาดสด จำนวน 18 แห่ง.กลุ่มมหาวิทยาลัย จำนวน 8 แห่ง,กลุ่มหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้นแบบสำนักงาน     สีเขียว จำนวน 15 แห่,และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล World Wide Fund for Nature หรือ WWFโดยทั้งหมดจะร่วมรณรงค์ ขับเคลื่อน และเชิญชวนทุกภาคส่วนลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม