วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 21:42 น.

กิจกรรม

"สุขทุกวัน..ที่จันทบุรี" ต้นแบบท่องเที่ยวเมืองรองวิถีถิ่น

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 21.25 น.

"สุขทุกวัน..ที่จันทบุรี" ต้นแบบท่องเที่ยวเมืองรองวิถีถิ่น

 

"วีระศักดิ์” ชูศักยภาพ "จันทบุรี" ต้นแบบท่องเที่ยวเมืองรอง ครบเครื่องเรื่องวิถีถิ่นและแหล่งธรรมชาติ หลังอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับเมืองหลัก พร้อมโปรโมทชุมชนริมน้ำจันทบูรและชุมชนญวณเสน่ห์มัดใจนักท่องเที่ยว ด้านนายกฯท่องเที่ยวจันทบุรีเผยผู้ประกอบการฯเด้งรับกระแสฮิตเที่ยวเมืองจันท์ ตอกย้ำ "สุขทุกวัน…ที่จันทบุรี’

 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ การท่องเที่ยวเมืองรอง และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพ จังหวัดจันทบุรี ‘ต้นแบบเมืองรอง’ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ฉายา "รัฐมนตรีเมืองรอง"รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลเรื่องการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนในประเทศ ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อใช้กลไกการท่องเที่ยวเข้าไปช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนยกระดับฐานรากให้เข้มแข็งจากการกระจายรายได้สู่ชุมชน หวังลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

 

ดังนั้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเป้าประสงค์ที่ตรงกันทุกภาคส่วน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ การท่องเที่ยวเมืองรอง และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เชิญชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งสื่อมวลชน มาร่วมรับฟังข้อมูล พร้อมลงพื้นที่สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรอง เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อม โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดสรรงบประมาณ วางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ส่งเสริมทั้งฝั่งดีมานด์และฝั่งซัพพลาย ซึ่งส่วนของดีมานด์ ดำเนินการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางไปยังเมืองรองต่างๆ อย่างแท้จริง เป้าหมายลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก และผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งถึงระดับชุมชน ผ่านกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โครงการ ‘Amazing Thailand Go Local’ โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ผลักดันให้รัฐบาลออกมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดประชุมสัมมนาใน 55 เมืองรอง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

 

สำหรับฝั่งซัพพลายได้เตรียมความพร้อม ด้วยการลงพื้นที่ทำวิจัยตลาดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีเครือข่ายและองค์กรเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรม มอบองค์ความรู้ด้านการตลาดแก่คนในชุมชน พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในท้องถิ่น สามารถนำไปต่อยอดและสร้างอัตลักษณ์แก่สินค้าท่องเที่ยวต่อไป

 

"สิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องเดินหน้าคือการขยายผลของนโยบายส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อให้เกิดความร่วมมือระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชนอย่างต่อเนื่องในปีนี้ถึงปีต่อ ๆ ไป เน้นการพัฒนาจากภายในชุมชนเป็นหลัก หากชุมชนไหนอยากพัฒนาการท่องเที่ยว เราก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และบูรณาการความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและดำเนินแผนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนซึ่งถือเป็นหน่วยเล็กแต่สำคัญที่สุดของเป้าหมายการพัฒนาครั้งนี้”

 

จันทบุรีเป็นเมืองรองที่มีศักยภาพ ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวจังหวัดนี้มีการเติบโตชัดเจนทั้งจำนวนและรายได้ที่ใกล้เคียงกับเมืองหลัก จากสถิติช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) จันทบุรีมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงขึ้นต่อเนื่อง จาก 1.55 ล้านคนในปี 2555  เพิ่มเป็น 1.94 ล้านคน ในปี 2559  เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มจาก 4,218 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 5.700 ล้านบาท ในปี 2559  ส่วนปี 2560  ข้อมูลเบื้องต้นระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม จังหวัดจันทบุรีมีนักท่องเที่ยวรวม 2.01 ล้านคน มีรายได้รวม 6,182 ล้านบาท  จันทบุรีเป็นเมืองรองที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่นเรื่องอาหารถิ่น เชื้อชาติ วิถีชีวิต ชุมชนที่หลากหลาย และขาดไม่ได้เลยคือเรื่องผลไม้จนต้องยกให้เป็นเมืองผลไม้คุณภาพ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และเรื่องราวน่าสนใจทรงคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาช้านาน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักในภาคตะวันออกอย่างระยอง หรือตรงมาที่จันทบุรีก็ได้เช่นกัน

 

“ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี เป็นเมืองที่มีศักยภาพพร้อมทั้งในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยว และความสะดวกเรื่องการคมนาคม จะเห็นว่าทุกองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวในจันทบุรีล้วนมีชุมชนเป็นตัวตั้ง จึงได้โปรโมทชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัด เน้นการพัฒนาต่อยอดจากความเป็นจริง บนพื้นฐานความพร้อม ความต้องการพัฒนาด้านท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ และเป้าหมายการรักษาอัตลักษณ์ของตัวชุมชนเองซึ่งมีเสน่ห์เป็นต้นทุนเพราะตั้งอยู่ริมน้ำ ตามหลักการเติบโตจากภายในสู่ภายนอก ก่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยการสร้างธรรมนูญหรือกฎสูงสุดแห่งการอยู่ร่วมกันของชุมชน ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตาม เชื่อว่าจากความสำเร็จของชุมชนริมน้ำจันทบูร จะดึงดูดให้ชุมชนอื่นๆ ในจันทบุรีสนใจและหันมาทำท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น”

 

ทั้งนี้ อีกหนึ่งจุดแข็งของการท่องเที่ยวจันทบุรีคือความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายผู้ประกอบการและชุมชน ผ่านทางสมาคม องค์กรเอกชน และท้องถิ่น ที่ต้องการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจันทบุรีให้โดดเด่นยิ่งขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจันทบุรี ให้เชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกรวมถึงประเทศใกล้เคียง ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินทางเข้าถึงโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว หนุนให้เกิดการค้าและการขยายตัวของชุมชนมากยิ่งขึ้น

 

ด้านนางสาววณิชชา วัฒนพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี กล่าวว่า เนื่องจากจันทบุรีเป็นเมืองรองที่มีศักยภาพ จึงได้รับการดึงแหล่งท่องเที่ยวให้โดดเด่นและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เห็นได้จากกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่ประทับใจ เกิดการบอกต่อและอยากกลับมาเยือนซ้ำ จนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านบวกในเชิงเศรษฐกิจ โดยพบว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีการขยายการลงทุนและสินค้าบริการรูปแบบต่างๆ ของภาคธุรกิจและผู้ประกอบการชุมชนเพื่อรองรับการเติบโตของจันทบุรีมากขึ้น ขณะที่ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ส่งผลดีทั้งในแง่รายได้และความสุขของคนในชุมชน ส่วนภาพรวมนักท่องเที่ยวได้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ มีการพักค้างและใช้บริการด้านท่องเที่ยวหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังเปิดโอกาสให้คนจันท์ได้รื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ คนรุ่นลูกกลับมาพัฒนาบ้านเกิด คนรุ่นปู่ย่าตายายได้ถ่ายทอดประสบการณ์ วิถีดั้งเดิม และภูมิปัญญาสู่ลูกหลานและนักท่องเที่ยว ช่วยเติมเต็มให้จันทบุรีเป็นเมืองแห่งความสุขสำหรับนักท่องเที่ยวและคนจันท์

 

"ขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับ ททท. ที่ได้เห็นคุณค่าของวิถีไทย ผ่านการดำเนินงานส่งเสริมตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่จันทบุรีและเมืองรองทั่วประเทศ ทำให้จันทบุรีมีวันนี้ พลิกจากวันที่เป็นเพียงเมืองผ่าน สู่การเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบทอดกว่าพันปี วิถีถิ่น 4 เชื้อชาติ ไทย จีน ญวน ชอง รวมถึงอัตลักษณ์อาหารถิ่นนานาชนิด มหานครแห่งผลไม้ และเมืองแห่งอัญมณีอันเลื่องชื่อ เป็นมรดกแผ่นดินที่คนจันท์ภาคภูมิใจ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ตรงตามแนวคิดสื่อสารการตลาดของจังหวัด สุขทุกวันที่…จันทบุรี" น.ส.วณิชชากล่าว

หน้าแรก » กิจกรรม