วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:19 น.

กิจกรรม

มรภ.เพชรบุรีเจ้าภาพถกราชภัฏวิจัยชูพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 14.11 น.

มรภ.เพชรบุรีเจ้าภาพถกราชภัฏวิจัยชูพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

 

มรภ.เพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดเวทีการบรรยายและเสวนา ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเชิดชูและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การศึกษาดูงานเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าขายและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน มะริด สิงขร ตะนาวศรี และศึกษาด้านการท่องเที่ยวเกลือทะเล และในโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน โรงเรียนกองทุนการศึกษาและโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริฯ 2.การแสดงนิทรรศการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 3. การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ และ 4. งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8 โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จะได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

 

หน้าแรก » กิจกรรม