วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:23 น.

กิจกรรม

พช.พาสื่อชมกองทัพปูมดแดง-สปาโคลนคลองมะรุ่ย

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 00.55 น.

พช.พาสื่อชมกองทัพปูมดแดง-สปาโคลนคลองมะรุ่ย

 

วันที่ 15 ก.ค.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม Inside OTOP Thailand 4.0 สัญจร ชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่กรมการพัฒนาชุมชนเข้าไปส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการโดยชุมชน และเชื่อมโยงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP กับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม