วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 06:01 น.

กิจกรรม

OTOP มิติใหม่สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560, 14.38 น.

OTOP มิติใหม่สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 

วันนี้ (14 ก.ย.60) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมนำเสนอผลการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นการศึกษา Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ ในโครงการ "การศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2560" โดยมี รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร ผู้ทรงวุฒิด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.วัลลภ ศัพท์พันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มห่วิทยาลัยบูรพา แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเพิ่ม สำหรับการศึกษาวิจัย Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น3 กรมการพัฒนาชุมชน

 

หน้าแรก » กิจกรรม