วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 16:09 น.

กิจกรรม

ปลุกสังคมเชื่อมั่น ปส.มาตรฐานสากลพร้อมรับมือนิวเคลียร์

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 17.58 น.

ปลุกสังคมเชื่อมั่น ปส.มาตรฐานสากลพร้อมรับมือนิวเคลียร์

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (Radiation Monitoring Station : RN 65) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และมีเพียง 3 สถานีในภูมิภาคอาเซียน มุ่งหวังให้สื่อมวลชนได้สัมผัสถึงภารกิจของ ปส. ด้านการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชนว่า หากเกิดการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นทั่วโลก ปส. จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

 

 

นายธงชัย สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) เป็นประเทศที่ 133 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้สัตยาบัน โดยมี ปส. เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการประสานงานตามพันธกรณี สนธิสัญญาดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ ห้ามรัฐภาคีทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิง ครอบคลุมทั้งบนดิน ใต้ดิน ใต้น้ำ และอวกาศ และต้องให้ความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายตรวจสอบการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลก ปส. ได้เล็งเห็นว่าการเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 ขึ้น โดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ใกล้กับสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางเทคนิคในการจัดตั้งสถานีฯ มากที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบหากเกิดการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวังทางรังสีของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นางธงชัย กล่าวต่อไปว่า สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีในระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศนี้ มีทั้งหมด 80 สถานีทั่วโลก ซึ่งมีเพียง 3 สถานีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) และในต้นปี 2561 CTBTO จะทำการติดตั้งระบบตรวจวัดก๊าซเฉื่อยรังสี (Noble Gas System) ส่งผลให้สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 ของไทยกลายเป็น 1 ใน 40 สถานีทั่วโลก และเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน ที่มีศักยภาพสูงในการเฝ้าตรวจการทดลองระเบิดและอาวุธนิวเคลียร์

 

ใบปี 2560 ที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณความไม่สงบบนคาบสมุทรเกาหลี ปส. ได้ติดตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่องร่วมกับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO : Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเฝ้าระวัง และเตรียมรับสถานการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นผ่านสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี (Local Station Operator) ทำการเก็บ เตรียม และวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างอนุภาคในอากาศพร้อมกับส่งผลการวัดไปยังศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ (International Data Center : IDC) ณ สำนักงานใหญ่ของ CTBTO กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นประจำทุกวันเพื่อทำการวิเคราะห์ผลการวัดหลังจากการวิเคราะห์ผลแล้ว จะส่งข้อมูลกลับมายังประเทศไทย ซึ่งในขั้นตอนนี้จะทำให้สามารถตรวจรู้ได้หากมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นทั่วโลก โดยจะยืนยันผลร่วมกับเทคโนโลยีเฝ้าตรวจแบบอื่นๆ ของ CTBTO อาทิ สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพิภพพีเอส 41 นอกจากนี้ ปส. ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง และให้ขอประชาชนมั่นใจว่าหากมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ หรืออุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ต่างๆ ประเทศไทยจะมีความพร้อมในการตรวจสอบและรับมืออย่างทันท่วงที

 

หน้าแรก » กิจกรรม