วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 18:32 น.

กิจกรรม

กรมพัฒนาชุมชนติดอาวุธการสื่อสารนักประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 09.11 น.

กรมพัฒนาชุมชนติดอาวุธการสื่อสารนักประชาสัมพันธ์

 

กรมพัฒนาชุมชนติดอาวุธทางปัญญาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเข้ม แนะนำกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร เน้นเข้าใจปฏิบัติได้จริง  ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกรมการพัฒนาชุมชน

 

 

นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่ากองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Strategic PR เพื่องานพัฒนาชุมชน” ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 102 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม และนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนางานประชาสัมพันธ์

 

 

“กรมการพัฒนาชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง สามารถวางแผนกลยุทธ์และปรับปรุงพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ และการเข้าถึงบริการของกรมฯ อันเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกรมการพัฒนาชุมชน” ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กล่าว

 

 

ทั้งนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งการบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เทคนิคการเป็นพิธีกร , การจัดทำแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ , บุคลิกภาพกับลีลาศสัมพันธ์ , การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ , ก้าวทันสื่อ , การประชาสัมพันธ์ในภาวะจำกัด

 

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Work shop อาทิ การสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์นักประชาสัมพันธ์ , การวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ , การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ และ คลินิกเสริมบุคลิกภาพ PR SMART

หน้าแรก » กิจกรรม