วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 15:54 น.

กิจกรรม

กกพ.รุกประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 13.46 น.

กกพ.รุกประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

 

กกพ.รุกประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเต็มรูปแบบ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนคาราวาน อาสา พาเจริญ เพื่อสร้างความเจริญที่ยั่งยืนแก่ทุกชุมชนทั่วประเทศ

 

 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน เป็นประธานเปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในรูปแบบคาราวาน อาสา พาเจริญ พร้อมกรรมการกากับกิจการพลังงาน ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี สแควร์ พร้อมแนะนาคาราวานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ของกองทุน พัฒนาไฟฟ้า และสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ที่มาจัดแสดงภายในงาน พร้อมเปิดตัวบทเพลง เจริ๊ญ เจริญ และอาสา พาเจริญ ประจาโครงการ เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าและ ประชาชน ทั่วไป ได้รู้จักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ กกพ ในการกากับดูแลกิจการพลังงาน ของไทยควบคู่ไปกับการยกระดับการดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่สร้างความ เจริญให้เกิดขึ้นกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืนมากขึ้น

 

 

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา ไฟฟ้าในรูปแบบคาราวานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอาสาพาเจริญว่าเป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า ไปสู่กลุ่มเป้าหมายประชาชนรอบ โรงไฟฟ้า ผู้นาชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้รู้จักกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และ สำนักงาน กกพ. ที่พร้อมอยู่เคียงข้าง สร้างความเจริญที่ยั่งยืนแก่ทุกชุมชนให้มากขึ้น ผ่านเสียงบทเพลงประจาโครงการที่สร้างความสนุกสนาน และการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกแขนง เชน่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อ ออนไลน์ และกิจกรรม คาราวานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อาสา พาเจริญ พร้อมกับการให้ความรู้เยาวชนคนรุ่น ใหม่ในพื้นที่ให้เข้ามาร่วมเป็นทูตอาสาในแต่ละพื้นที่ เพื่อทาหน้าที่สื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าร่วมด้วย

 

“โดยรถคาราวานภายใต้โครงการนี้ จะเป็นสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งให้ความรู้ ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าโดยตรง ครอบคลุมพื้นที่สานักงาน กกพ. ทั้ง 13 เขต เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ในการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับ ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จาก นี้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2561 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง จะมีตัวแทน สานักงาน กกพ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้ารวมทั้งมวีิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะร่วมอบรมให้ความรู้เพื่อ สร้างอาชีพด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทาปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ด และอื่น ๆ อีกด้วย”เลขาธิการ กกพ.กล่าว

 

ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน กล่าวย้ำด้วยว่า กกพ. มีความมุ่งมั่นในการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้มีความ มั่นคง เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้ประกอบกิจการ พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยควบคู่ไปกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้าให้ได้รับการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และยอมรับในผลการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น โดย กกพ. พร้อมอาสาเคียงข้างประชาชน ในการสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นกับทุกชุมชนรอบ โรงไฟฟ้า ดั่งแนวคิดของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่มุ่งหวังให้เป็น กองทุนโดยชุมชน เพื่อ ชุมชน นอกจากนี้ การประเมินการผลการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับแผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าและสำนักงาน กกพ. ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในระยะต่อไปด้วย

หน้าแรก » กิจกรรม