วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 17:39 น.

ยานยนต์

ลงนามความร่วมมือ

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 08.04 น.

ลงนามความร่วมมือ

 
 
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ร่วมยกระดับศักยภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ในใครงการ BMW Service Apprentice Program
 
 
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย มร. สเตฟานทอยเชอร์ตประธาน (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณจตุพลพุทธวิบูลย์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกนำโดยบาทหลวงมานะชัยธาราชัยอธิการ (ที่ 4 จากซ้าย) และบาทหลวงมณฑลโรจน์สุทัศน์กุลผู้อำนวยการ (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์BMW Service Apprentice Program อย่างเป็นทางการ โดยมี มร. คารล์-ไฮนริชอาดัมเลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการค้าสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ซ้ายสุด)และมร.มาร์คุสฮอฟฟ์แมนน์ผู้อำนวยการโครงการGTDEE หอการค้าเยอรมัน-ไทย (ขวาสุด)ร่วมเป็นสักขีพยาน                 
 
 
กรุงเทพฯ. บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย มร. สเตฟานทอยเชอร์ตประธานร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก นำโดย บาทหลวงมานะชัย ธาราชัย อธิการ จัดพิธีร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์BMW Service Apprentice Program อย่างเป็นทางการสานต่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทยและทักษะและความสามารถของบุคลากรด้านยานยนต์ให้เทียบเท่าระดับสากลอย่างต่อเนื่องโดยมีตัวแทนจากทั้งสององค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนร่วมพิธีลงนามดังกล่าวณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
 
 
มร. สเตฟานทอยเชอร์ตประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ BMW Service Apprentice Program ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสทางทางอาชีพและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอาชีวะไทย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการศึกษาด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการมอบทักษะความรู้และโอกาสเติบโตในสายงานช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญให้กับนักเรียนแล้วยังเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย”
 
 
บีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปประเทศไทยริเริ่มโครงการBMW Service Apprentice Program เมื่อปีพ.ศ. 2555 ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทยและผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในสายงานด้านช่างเทคนิคให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งนอกจากการเรียนรู้ด้านทฤษฎีแล้วยังรวมถึงการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยูและร่วมปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยเพื่อสร้างแรงงานฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและความสามารถระดับสูงและขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านศูนย์กลางการผลิตยนตรกรรมระดับโลก
 
 
บาทหลวงมานะชัย ธาราชัย อธิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กล่าวว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมผ่านศูนย์ฝึกอบรมและโอกาสในการร่วมปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทยนตรกรรมชั้นนำระดับโลกเพิ่มเติมจากการเรียนรู้เชิงทฤษฎีจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์ทางอาชีพให้แก่นักศึกษาซึ่งต้องขอขอบคุณบีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและหอการค้าเยอรมัน-ไทยที่สนับสนุนการศึกษาที่เน้นการพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน”
 
 
สำหรับความร่วมมือในโครงการ BMW Service Apprentice Program ระหว่าง บีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปประเทศไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเยอรมนี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงผ่านการทดสอบวัดระดับของ BMW Service Apprentice Programซึ่งในปี 2560 มีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัย 14 คน และมีเป้าหมายที่จะให้การส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปีถัดไปให้ได้ 25 คน 
 
 
นอกจากการฝึกอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในสายงานด้านช่างเทคนิคแล้ว นักศึกษาในโครงการฯ ยังได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากบีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปประเทศไทย ตลอดระยะเวลาโครงการ และหากผ่านการทดลองปฏิบัติงานในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ ก็จะได้เข้าร่วมทำงานกับผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการหลังจากสำเร็จการศึกษาอีกด้วย
 
 
โครงการBMW Service Apprentice Program ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education (GTDEE) program) ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้ง2 ประเทศและได้รับการพัฒนามาจากประเทศเยอรมนีด้วยความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมโครงการศึกษาระบบทวิภาคนี้จึงได้รับการนำไปต่อยอดในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ป ประเทศไทย ในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรระดับโลกที่ใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจเสมอมา
 
 
 

หน้าแรก » ยานยนต์