วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 10:48 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม. จับมือ คพ.-สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ GIZ

วันพุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561, 00.02 น.

กทม. จับมือ คพ.-สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ GIZ

สัมมนานำร่องเขตอากาศสะอาด ลดปัญหาจราจรและมลพิษทางอากาศ กทม.ชั้นใน   

 
 
 
นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ   รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ ดร.อำไพ  หรคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการโครงการนำร่องเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน (Workshop on Pilot Low-emission Zone in Downtown Bangkok Project) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตดินแดง 
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบัน มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุหลักมาจากสภาพการจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยสาเหตุจากจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นและพื้นผิวการจราจรที่จำกัด ทำให้สภาพการจราจรอยู่ในขั้นวิกฤติ และเป็นสาเหตุหลักของปัญหามลพิษทางอากาศในเมือง
 
 
ดังนั้น กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ: Connective Cities Program) จัดประชุมสัมมนาวิชาการโครงการนำร่องเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน (Workshop on Pilot Low-emission Zone in Downtown Bangkok Project) ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561  จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเขตอากาศสะอาดในพื้นที่ชุมชนเมือง  การถอดบทเรียนและประสบการณ์จากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการด้านเขตอากาศสะอาดในพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อนำไปสู่การรณรงค์และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีความรู้และเข้าใจในการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชนเมืองจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ สังกัดกรุงเทพมหานคร จากสำนัก ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม,  สำนักการจราจรและขนส่ง,  สำนักเทศกิจ,  สำนักผังเมือง เป็นต้น  สำนักงานเขต  (เขตปทุมวัน,  เขตราชเทวี,  เขตพญาไท,  เขตบางรัก,             เขตดินแดง และเขตป้อมปราบฯ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา,  กองบังคับการตำรวจจราจร,  สถานีตำรวจปทุมวัน,  MBK Center,  BTS,  MRT, กรมการขนส่งทางบก,  มูลนิธิโลกสีเขียว,  Green Peace, สนข., สผ., กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, The Mall Group, ศูนย์การค้าสยาม, ชมรมจักรยาน, มูลนิธิสถาปัตย์และผังเมือง  จำนวน 70 คน 
 
 
การสัมมนาในวันที่ 17 ม.ค. 2561 ช่วงเช้า หลังเปิดการประชุม จะเป็นการประชุมสัมมนาในหัวข้อ สถานการณ์มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร, แนวคิดการดำเนินงาน Green Campus ความสำเร็จของการจัดการปัญหา มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร,  การจัดการด้านมลพิษทางอากาศของกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการคุณภาพอากาศในเยอรมนี,  การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตปทุมวัน,  การนำเสนอความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจราจรบริเวณย่านธุรกิจชั้นกลางกรุงเทพมหานคร  ส่วนในวันที่ 18 ม.ค. 2561 ช่วงเช้าเป็นการสัมมนาในหัวข้อ แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, แผนงานด้านการจราจรและขนส่ง, การหารือแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในระดับพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร ส่วนช่วงบ่าย Site Visit ลงพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 จุด คือ จุดที่ 1 พื้นที่ดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาด เขตปทุมวัน ถนนพญาไท (แยกสามย่าน-แยกปทุมวัน)  จุดที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: พื้นที่ Green Park ดูงานโครงการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า/จักรยาน และพื้นที่    สีเขียว จุดที่ 3 รถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) และการเยี่ยมชม Shopping Areas บริเวณย่านการค้า ได้แก่ MBK Center  สยามสแควร์  ประตูน้ำ Sky Walk และวันสุดท้าย วันที่ 19 ม.ค. 61 สัมมนาในหัวข้อ แนวทางการลดมลพิษจากการเดินทาง  การหารือประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานระยะสั้น/ระยะยาวในการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร และการหารือแนวทางการดำเนินโครงการนำร่องเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ปิดท้ายด้วยการสรุปการสัมมนา 
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวในท้ายสุดว่า การจัดสัมมนาโครงการดังกล่าว นอกจาก ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และพิจารณาแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจราจรและปัญหามลพิษทางอากาศจากทุกแหล่งกำเนิด รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้ได้แผนงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครปลอดมลพิษ เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข