วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:51 น.

กทม-สาธารณสุข

กปน. ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกสาขา

วันจันทร์ ที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2561, 11.55 น.

กปน. ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกสาขา

          

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบกล่องรับเรื่องร้องเรียน ตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กับสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความพึงพอใจด้านการร้องเรียนงานด้านบริการของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานประปาสาขา โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยกระดับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของ กปน. ยิ่งขึ้น