วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:51 น.

กทม-สาธารณสุข

ประกาศมอบรางวัล “หมออนามัยคนดีศรีแผ่นดิน”

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561, 11.55 น.

ประกาศมอบรางวัล “หมออนามัยคนดีศรีแผ่นดิน”

 

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ประกาศมอบรางวัล “ หมออนามัยคนดีศรีแผ่นดิน” ครั้งแรกของประเทศ สรรหาคนเก่ง คนดี ยึดหลัก “ครองตน ครองคน ครองงาน” พร้อมจัดงานเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจผู้ได้รับรางวัลดีเด่น

 

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย  เปิดเผย ในการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับพื้นที่ดีเด่น และพิธีมอบรางวัลหมออนามัยคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561  จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยและภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การทำงานในพื้นที่ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับหมออนามัยที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานดีเด่นที่อยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศว่าหมออนามัยเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรสาธารณสุขที่สำคัญในระบบสุขภาพที่ทำงานอยู่ด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุข สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศได้  เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคลากรที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและสังคมมีความเข้าใจและกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนและหน่วยงานที่อยู่ในระดับตำบลทั่วประเทศ  “หมออนามัย”ทำงานด้วยจิตวิญญาณที่เข้าถึง เข้าใจและพร้อมจะทำงานเพื่อประชาชนในทุกรูปแบบเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน

                

“การจัดงานครั้งนี้นอกจากเป็นการถอดบทเรียนการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับพื้นที่แล้ว ยังมีการมอบรางวัลหมออนามัยคนดีศรีแผ่นดินครั้งแรกของประเทศอีกด้วย  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานในระดับรากหญ้า สร้างคุณค่าให้เกิดแก่หมออนามัยทั่วประเทศ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างความดี และเกิดกระแสในการรักองค์กร แข่งขันทำความดีในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง”  นายธาดา กล่าว

                

นายมะยม  สุพรรณ   คณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี  กล่าวว่า หลักเกณฑ์การคัดเลือกหมออนามัย จะเน้นบุคคลที่มีความดีเด่นด้านการครองตน  ครองคน  และครองงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้แก่  รางวัลหมออนามัยคนดีศรีแผ่นดิน ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน  76 คน  ดีเด่นระดับเขต  12 คน และ ดีเด่นระดับชาติ  4 คน โดยการจัดประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถอดบทเรียนการทำงานในระดับพื้นที่แล้วยังมีการจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับเขต 12 เขตอีกด้วย  โดยผู้ที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต ได้แก่  เขต 1 นางสาวพิทยา  โชติธนวิชิต    รพ.สต.บ้านหนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  เขต 2  นายมณเฑียร  ทักษณา รพ.สต.บ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  เขต3 นายสรรธาร  เชื้อรอด รพ.สต.บ้านหนองขอน ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  เขต 4 นางกำไร  เผียดสูงเนิน รพ.สต.กุดตาเพชร  ต.กุดตาเพชร  อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี  เขต 5 นางอัจฉรา  ถิ่นประชา  รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ต.บ้านนิคม กม.5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  เขต 6 นางสมพร  แสงเพชร  รพ.สต.บางปลาร้า ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีน  เขต 7 นางภารดี  ลดาวัลย์  รพ.สต.บ้านวังปทุม  ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เขต 8 นายเอกรินทร์  โปตะเวช  รพ.สต.บ้านเดื่อ  ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เขต9 นางสาวเมลดา  ขุนศรี  รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์  เขต 10 นางจงกลณี  นวลหา  รพ.สต.บุ่งคำ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เขต 11 นายศักดิ์ชาย  เรืองศรี รพ.สต.เตรียม  ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา และ เขต 12 นายบุญส่ง  อยู่นุ่น สสอ.คลองหอยโข่ง  ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  

 

สำหรับรางวัลดีเด่นระดับชาติ  4 รางวัล  ได้แก่ ภาคเหนือ นายจักรพงษ์  ศรีเมือง รพ.สต.ตำบลแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ภาคกลาง นายพิชิตศักดิ์  จำปาเงิน รพ.สต.ทัพหลวง  อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายพัฒนา  สุวรรณทิตย์ รพ.สต.บ้านศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และภาคใต้ นายสมบัติ  สิงฆาฬะ รพ.สต.เกาะแก้ว  ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต   ซึ่งได้มีทำการมอบไปแล้ว โดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง  จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

          

นายเอกรินทร์  โปตะเวช  ผอ.รพ.สต.บ้านเดื่อ  ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ผู้ที่ได้รับรางวัลหมออนามัยคนดีศรีแผ่นดินดีเด่นระดับเขต  กล่าวว่า  รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลนี้อย่างมาก  ตั้งแต่ทำงานเป็นหมออนามัยมากว่า 30 ปี รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด  เพราะคำว่า “หมออนามัย” และ“คนดีศรีแผ่นดิน”นั้น ต้องประกอบด้วยคุณงามความดีหลายด้านและคำว่าศรีแผ่นดินคือการทำความดีให้กับประเทศชาติ ซึ่งตนเองใช้หลักการทำงานแบบคิดบวก  คำนึงถึงสุขภาพประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ  ทำงานเชื่อมต้องประสานทุกภาคส่วน  รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกพื้นที่ในชุมชนและท้องถิ่น  ที่สำคัญเมื่อได้รับรางวัลแล้วต้องยึดมั่นในการทำงาน ทำอย่างที่เคยทำ  ทำตามนโยบาย ตามที่ได้รับมอบหมายและทำด้วยใจ  ยึดหลักครองตน ครองคน ครองงาน  ยึดความซื่อสัตย์  ก็จะทำให้ท่านประสบผลสำเร็จได้ในที่สุด

...