วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 01:09 น.

กทม-สาธารณสุข

เอ็นไอเอ จับมือ 5 พันธมิตร เฟ้นหานิวเจเนอเรชั่นเกษตร

วันเสาร์ ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 17.26 น.

เอ็นไอเอ จับมือ 5 พันธมิตร เฟ้นหานิวเจเนอเรชั่นเกษตร

 

เอ็นไอเอ จับมือ 5 พันธมิตร เฟ้นหานิวเจเนอเรชั่นเกษตร 3 สาขา แนะจุดเปลี่ยนนวัตกรรมเกษตรไทยต้องเร่งฟอร์มทีม

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนา เกษตรกรรมไทย ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเต็มรูปแบบ ชี้การส่งเสริมด้านดังกล่าวต้องพัฒนาและส่งเสริมแบบมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่เกษตรกร หน่วยงานเฉพาะทาง ตลอดจนธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยปูทางการพัฒนานวัตกรรมเกษตรไทยให้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ล่าสุดศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ซึ่งเป็นเสมือนตัวกลางในการเชื่อมประสานงานกับหน ่วยงานพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

 

 

สำหรับการเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนความคิดนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ ทั้งเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (deep tech) กับคลัง ความรู้อย่างมหาวิทยาลัยเกษรตรศาสตร์บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ เกี่ยวกับการเกษตร นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ยังเตรียม เดินหน้าสร้างแพตฟอร์มใหม่ๆ ด้านการเงิน (fin tech) เพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรให้พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก

 

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และและผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย สนช. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายเกษตร 4.0 ของรัฐบาล โดยปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีหรือที่เรียกวว่าเกษตรแม่นยำสูง (precision farming) โดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับงานด้านการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งเป็นธุรกิจหรือโครงการในลักษณะที่เพิ่งเริ่มดำเนินกิจการหรือโครงการเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด สนช. จึงได้ริเริ่มและดำเนินงานจัดตั้ง “ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) โดยมีพันธกิจหลัก คือ เร ่งสร้างเสริมความสามารถแก ่ผู้ประกอบการธุรกิจที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ไขปัญหาการเกษตร โดยได้ริเริ่มดำเนินงานการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตร โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการดำเนินงาน ในการนำวัตถุดิบทรัพยากร หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งในส่วนเกษตรกรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และทำประมง มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิต การจัดการ และการตลาด ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกัน

 

ทั้งนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ก้าวล้ำให้กับการเกษตรไทย ล่าสุด ABC center จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยกลุ่มธุรกิจจากภาครัฐและเอกชน ได้แก ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินกิจกรรม Inno4farmers: โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อผลักดันให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร สตาร์ทอัพ และกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการเกษตร ส่งผลงานนวัตกรรมการเกษตรใน 3 สาขาที่ต้องเร่ง พัฒนาศักยภาพและจำเป็นสำหรับประเทศไทย ได้แก่ 1. สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล 2. สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและ 3.สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมและบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจมืออาชีพ การพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมทั้ง มีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ช่วงท้ายของโครงการยังมีการประกวด AgTech Innovation Awards 2019 เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ ของแต่ละสาขาธุรกิจ รวมทั้งมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ณ ประเทศไต้หวันอีกด้วย

 

รองศาสตราจารย์ดร.เชาว์อินทร์ประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการ Inno4Farmers มก. รับหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการที่จะพลิกโฉมแนวทางการพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบใหม่ โดยการผนวกหลักสูตรการอบรมสร้างมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการการเกษตร รวมทั้งวางแผนงานการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต การบริการ และรูปแบบธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยมีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ความต้องการจาก มก. และเครือข่ายของภาคธุรกิจมืออาชีพมาเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นำไปสู่การประกวดนวัตกรรมการเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายมุมองแนะนำแนวทาง เพื่อจะนำไปสู่การเกิดธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เกิดการนำไปให้เกิดการใช้งานได้อย่างแพร่หลาย นับได้ว่าเป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้เกิดการสร้างแนวคิดทางการเกษตรสมัยใหม่ และเกิดการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ตลอดจนได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวด้านการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

 

นายปริวรรต กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีถัดไป การพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของ ABC Center ยังคงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจากเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม และก้าวไปสู่เกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร ที่มีการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเป็นหลัก 7 สาขา คือ สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง สาขาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่สาขาธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร และสาขาธุรกิจรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบใหม่ เพื่อลดช่องว่างการทำเกษตรกรรมที่มีอยู่มากมาย โดยเชื่อว่า อุปสรรคและปัญหาที่เกษตรกรไทยกำลังเผชิญ จะเป็นแนวทางการที่สำคัญในการพัฒนาโซลูชั่นอันทันสมัย และต่อยอดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดผลงานเข้าร่วมโครงการผ่านการสแกน QR code โดยเปิดรับสมัครตั้งแต ่วันนี้–4 ม.ค.62  ประกาศผลผู้เข้ารอบ 11 ม.ค.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 092-592-4553

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข