วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:52 น.

กทม-สาธารณสุข

นักบริหารระดับกลาง กทม. ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาเมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562, 20.28 น.

นักบริหารระดับกลาง กทม. ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาเมือง

 
นายพิชญา นาควัชระ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษาดูงานของคณะนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23 ณ สาธาณรัฐเกาหลีใต้ ในเรื่องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษและการขยายเมืองของนครอินชอน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการเมืองโดยใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2562