วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18:12 น.

กทม-สาธารณสุข

มอบรางวัล อสม. ดีเด่น 826 คน เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2560

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560, 16.32 น.


 มอบรางวัล อสม. ดีเด่น 826 คน เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2560

 


 
          

กระทรวงสาธารณสุข เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัล อสม.ดีเด่น อสม.ทีมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด/ระดับชาติ และองค์กร อสม.สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2560 เร่งพัฒนา อสม.ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน 


   

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่ อสม.ดีเด่น  องค์กร อสม.สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ทีมสนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ  นอกจากนี้ยังมีพิธีประกาศเจตนารมณ์การทำงานของ อสม.ในปี 2560  "อสม.ยุค 40 ชวนคนเลิกบุหรี่ ลดภัยโรคหัวใจและหลอดเลือด เทิดไท้องค์ราชัน" รวมทั้งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่รร.ปริ้นซ์พาเลซมหานาค

  
         

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อระบบสุขภาพ ในปี 2560 ได้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพบริการทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน การวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน  โดยเร่งรัดพัฒนาศักยภาพ อสม.ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ สร้างการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็งและยั่งยืน และเป็นกำลังเสริมภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ร่วมกับทีมหมอครอบครัว

 


         

นอกจากนี้ อสม. ยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.) ปฏิบัติหน้าที่ได้ในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน และทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทุกครอบครัวทุกกลุ่มวัย ซึ่ง อสม.ยุคใหม่ ต้องรู้ทันภัยเสี่ยงสุขภาพ ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแกนนำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  นับเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  อาทิ โรคถุงลมโป่งพอง มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น อสม. ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำงาน เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ในการประสานงานกับทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         

ด้านนายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า  ในปี 2560 มี อสม. ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล 826 คน ได้แก่ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 3 คน อสม.ดีเยี่ยม 11 คน อสม.ดีเด่นระดับชาติปี 2559 จำนวน 13 คน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2560 จำนวน 15 คน อสม.ดีเด่น ระดับภาค 30 คน อสม.ดีเด่นระดับเขตบริการสุขภาพ 80 คน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 610 คน  รางวัลองค์กรอสม.สร้างสุขภาพดีเด่น ระดับเขต 36 รางวัล ทีมสนับสนุน อสม.ดีเด่นระดับชาติ 15 ทีม และรางวัล อสม.ชวนคนเลิกบุหรี่สำเร็จ ดีเด่นระดับเขต 17 คน              
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข