วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:34 น.

กทม-สาธารณสุข

สธ.ติวเข้มผู้บริหารในภูมิภาคขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ด้านสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ 20ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560, 13.40 น.

สธ.ติวเข้มผู้บริหารในภูมิภาคขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

ด้านสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ 20ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุ

 

 


กระทรวงสาธารณสุข ติวเข้มเสริมศักยภาพผู้บริหารในภูมิภาค ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ด้านสาธารณสุข รองรับสังคมผู้สูงอายุ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20ปี เน้นความเป็นเลิศ 4ด้านคือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การจัดบริการ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและการบริหารจัดการ

  

วันที่21 เม.ย.60 นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมบรรยายพิเศษ MOPH 4.0 นำไปสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นักวิชาการสาธารณสุขและสาธารณสุขอำเภอจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า  400 คน ที่จังหวัดตรัง

 

 

นายแพทย์โสภณกล่าวว่า นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 11 ข้อ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขคือ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในด้านคุณภาพชีวิต ตั้งแต่จัดระบบการดูแล การพัฒนาระบบการเงินการคลัง การลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ กระทรวงสาธารณสุขได้นำมากำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านสาธารณสุข พ.ศ.2560-2579 ประกอบด้วยความเป็นเลิศ 4 ด้านคือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านการจัดบริการ ด้านการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 16 แผนงาน 48 โครงการ ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานระดับภูมิภาคช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นรูปธรรม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นองค์กรหลัก ที่จะทำหน้าที่แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

 

ทั้งนี้ ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น มีความจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  และการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นช่องทางหนึ่งในการหนุนเสริมให้การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีศักยภาพสูงขึ้น ก้าวทันการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ จะช่วยให้ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ได้รับการเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ส่งผลให้การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

 

สำหรับในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการบูรณาการการทำงานของกระทรวงต่างๆ ด้วยยุทธศาสตร์ 3 S คือ 1.Strong สุขภาพแข็งแรง เป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ยังไม่ป่วย ให้มีพฤติกรรมสุขภาพดี การพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุที่เข้าถึงง่ายไร้รอยต่อจากสถานบริการสู่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ และมีคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 120 เตียงขึ้นไป รวมทั้งการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 2.Security ความมั่นคงปลอดภัย สนับสนุนเรื่องการออมและการมีงานทำของผู้สูงอายุ การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 1 จังหวัด 1 เมือง และการคุ้มครองทางสังคม ไม่มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและโดนทำร้าย และ3.Social Participation การมีส่วนร่วมในสังคม ส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในทุกระดับ ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี บรรลุเป้าหมาย "ผู้สูงวัย คือหลักชัยของสังคม"

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข