วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 17:45 น.

กทม-สาธารณสุข

รพ.เกาะสมุยเปิดตึกใหม่ยกระดับมาตรฐานบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 13.08 น.

รพ.เกาะสมุยเปิดตึกใหม่ยกระดับมาตรฐานบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

 
 
เปิดอาคาร “สมเด็จพุฒาจารย์อนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ)”โรงพยาบาลเกาะสมุย ยกระดับคุณภาพบริการด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การแพทย์ให้การดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤติประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการมาตรฐาน
 
          
     นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร  สมเด็จพุฒาจารย์อนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยก่อสร้างจากเงินบริจาคประชาชนและวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ยกระดับคุณภาพบริการด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การแพทย์ให้การดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤติประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการมาตรฐาน 
 
 
นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์ มีระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพเป็นธรรม ครอบคลุม ทั่วถึงทุกจุดของประเทศไทยตามแนวทางประชารัฐให้ประชาชน ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในรูปแบบคณะกรรมการการสมทบเงินก่อสร้างอาคารสถานที่และเครื่องมือแพทย์
           
 
โดยโรงพยาบาลเกาะสมุย ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จากเงินรับบริจาคประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาตั้งแต่ปี 2557 และวัดสระเกศราชวรมหาวิหารบริจาคสมทบอีก 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 60 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคาร 40,300,000 บาทส่วนที่เหลือเป็นค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้ใช้ชื่ออาคารว่า อาคารสมเด็จพุฒาจารย์อนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ)และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่าน โดยชั้นที่ 1เป็นหอผู้ป่วยหนัก 12 เตียง และห้องชีวประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นห้องพิเศษ ชั้นละ 12 ห้อง  วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแพทย์  ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและวิกฤติลดความแออัดของผู้รับบริการและเพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่เกาะสมุยอีกด้วย
         
 
ด้านนายแพทย์ธีระศักดิ์ วิริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย กล่าวว่า โรงพยาบาลเกาะ สมุย เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 166 เตียง รับผิดชอบดูแลประชาชน 63,292 คน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีละกว่า 3 ล้านคน ในปี 2559 บริการผู้ป่วยนอก 231,860 ครั้ง เฉลี่ย 950 คนต่อวัน ผู้ป่วยใน 13,358 คน โรคที่พบอันดับ 1 ได้แก่ โรคระบบต่อมไร้ท่อ รองลงมาโรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว  ปัจจุบันมีบุคลากรกว่า 500 คน ประกอบด้วย แพทย์จำนวน 15 คน ทันตแพทย์ จำนวน 8 คน เภสัชกร จำนวน 15 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 139 คน ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆ ให้บริการครบทุกมิติทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ
 
 
ทั้งนี้โรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพบริการมาโดยตลอดจนสามารถผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้านบริการอาทิ  ต้นแบบแพทย์แผนไทยชนะเลิศระดับเขตในปี 2559  มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ศูนย์นเรนทรอ่าวไทย 1669 เป็นศูนย์ระดับอำเภอแห่งที่ 3 ของประเทศ มีศูนย์สื่อสารที่มีศักยภาพ สามารถแจ้งเตือนอุบัติภัยและเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้เร็วขึ้นมีศูนย์ประกันชีวิตผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยต่างชาติส่วนในปีงบประมาณ 2560 มีนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยจากพิษสัตว์ทะเล เหล่า ปลาปักเป้า ด้วยสมุนไพรรางจืด จัดตั้งเป็น “รางจืดกู้ชีพ” ณห้องฉุกเฉิน  ให้ความรู้และวางรางจืดไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาจากพิษสัตว์ทะเลเบื้องต้นแก่สมาคมการท่องเที่ยวเกาะสมุย  
                                     
 
 
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข