วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:16 น.

กทม-สาธารณสุข

“สะแกโพรงโมเดล” บุรีรัมย์ นำด่านครอบครัวจัดการความเสี่ยง

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 14.20 น.
“สะแกโพรงโมเดล” บุรีรัมย์ นำด่านครอบครัวจัดการความเสี่ยง เป็นรั้วแห่งความปลอดภัย  ผลพึงพอใจเกิน 80 % ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน
 
       
 
ในการประชุม“สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์” เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เขต 9, เขต 10 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายอนุสรณ์  แก้วกังวาลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม มีนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายแสวง บุญเกิดรัมย์ ผู้แทนสมาคมสื่อช่อสะอาด นายโปรย  สมบัติ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
         
 
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดบุรีรัมย์  ยึดการทำงานตามมาตรการ 5 เสาหลัก คือ 1.การจัดการความปลอดภัยทางถนน 2.ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 3.ยานพาหนะปลอดภัย 4.ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5.การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำมาตรการดังกล่าวมาบูรณการบริหารระบบความปลอดภัยตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอและท้องถิ่น  เฝ้าระวังจุดเสี่ยงและแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ ร่วมกับหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ทำถนนให้ได้มาตรฐานเพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย  รวมทั้งเข้มด้านรถที่ใช้บนท้องถนนทุกชนิด  หากไม่พร้อมไม่ถูกต้องตามระเบียบก็จะไม่อนุญาตให้ใช้บนท้องถนน ส่วนคนจะบังคับเข้มเรื่องกฎจราจร สนับสนุนให้ใช้มารการองค์กรปลุกจิตสำนึกความปลดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นกลไกขับเคลื่อน ทั้งในสถาบันการศึกษา บริษัท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ จะเข้มบังคับกฎหมาย โดยเริ่มจากหน่วยงานราชการ  สถาบันการศึกษา หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขก่อน จากนั้นจะติดตามประเมินผล เมื่อคนเสี่ยงน้อยลง ใช้รถอย่างระมัดระวัง เคารพกฎกติการ่วมกัน จะทำให้มีความปลอดภัย  ลดเร็ว ลดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้ในที่สุด 
         
 
นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)  กล่าวว่า สคอ. และเครือข่ายจะเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือ เพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตลอดจนผลักดันเครือข่ายให้ดำเนินงานเชื่อมประสานกลไกแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ซึ่งครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน ที่นำกระบวนการทำงานที่เรียกว่าการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนจากรณีศึกษา หรือ Road Traffic Injuries (RTI) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ส่งผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ มาเป็นกลไกขับเคลื่อนทำงาน  โดยมีกรอบการทำงานที่มีระบบจัดการข้อมูล ความรู้ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เฝ้าระวัง  ชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยง การสอบสวนสาเหตุบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งขับเคลื่อนงานแบบทีมสหสาขา ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์  ซึ่งพื้นที่สามารถขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหา ลดความเสี่ยงและจัดการจุดเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
       ทนางสาวปนัดดา วณิชชาพัชร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว      ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่จากดื่มแล้วขับและถนนไม่ปลอดภัย กลุ่มเสี่ยงสุดคือวัยรุ่นในหมู่บ้าน โดยการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลสะแกโพรง ได้นำรูปแบบของกระบวนการ RTI กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนทำงาน ภายใต้ชื่อ “ด่านครอบครัวรั้วแห่งความปลอดภัย 3ป. สะแกโพรงโมเดล”  เพื่อให้คนในตำบลได้มีความรู้ด้านอุบัติเหตุและจราจร     ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  พิการ และเสียชีวิตทางถนน  ซึ่งการทำงานได้นำเรื่องด่านครอบครัว และด่านชุมชนมาควบคุมความเสี่ยงร่วมกับหลัก 3 ป. ได้แก่ 1ป.ประสานงาน  2ป. ประชาคม-ประชาสัมพันธ์ และ 3ป. ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยใช้เครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน โดยมีการทำประชาคมจัดตั้ง “ด่านครอบครัว” เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงบนถนน เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับครอบครัว ซึ่งตำบลสะแกโพรงเป็นตำบลนำร่องและมีการบันทึกข้อตกลงขึ้นระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วยอำเภอเมืองบุรีรัมย์  สสอ.เมืองบุรีรัมย์  สถานีตำรวจภูธร  อบต.สะแกโพรง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ทั้ง 26 หมู่บ้าน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 เป็นต้นมา  
         
 
สำหรับมาตรการที่ใช้คือ  มาตรการระดับตำบล  1. บุคคลในครอบครัว แสดงความห่วงใยคนในครอบครัว ว่ากล่าวตักเตือน โน้มน้าว และควบคุมไม่ให้คนในบ้าน มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน  2.กรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่สอดส่อง ดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่มีประสบปัญหาคนในครอบครัวมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน 3.หมู่บ้านมีธรรมนูญหมู่บ้านในการบริหารจัดการบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  มาตรการระดับหมู่บ้าน 1. ด่านชุมชนสกัดคนเมา จะตักเตือนคนเมาที่ใช้รถใช้ถนน 2 ครั้งและครั้งที่ 3 โดยด่านชุมชนจะยึดพาหนะ พร้อมปรับเงิน 200 บาท และจะคืนพาหนะให้โดยมีผู้ปกครองมาลงชื่อรับพาหนะหลัง 7 วันอันตราย  2. ร้านค้าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คนเมาและขายแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด มาตรการระดับครอบครัว  เช่น ยึดกุญแจรถคนในครอบครัว ไม่ให้ออกไปนอกบ้านหากไม่พร้อม เป็นต้น
  
 
ทั้งนี้ จากผลการทำงานด้วยมีนโยบายที่ชัดเจน มีภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง มีการตั้งด่านต่อเนื่องทั้งในและนอกเทศกาล ทำให้สามารถสกัดกั้นคนเมา สกัดกั้นกลุ่มเสี่ยงได้  โดยผลสำรวจความพึงพอใจด่านครอบครัว พบว่า ความเชื่อฟังคำกล่าวตักเตือนร้อยละ 80.15 เกิดความร่วมมือของครอบครัว ร้อยละ 86.71 และต้องการให้มีต่อเนื่องสูงถึงร้อยละ 95.12  ดังนั้นจึงส่งผลให้การทำงานในพื้นเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ จำนวนอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างต่อเนื่อง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข