วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 16:43 น.

อาชญากรรม

ป.ป.ส.ถกทวิภาคีไทย-กัมพูชากระชับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 21.47 น.
ป.ป.ส.ถกทวิภาคีไทย-กัมพูชากระชับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
 
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 11 โดยนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และพลตำรวจเอก เมียะส์ วิฤทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (National Authority for Combating Drugs: NACD) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมฯ
 
 
การประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชาฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติดในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือด้านยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึง การหารือร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม/แผนงานความร่วมมือในอนาคต 
 
 
ผลการประชุมที่สำคัญ ได้แก่
1. ฝ่ายกัมพูชายืนยันการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยตอนล่าง 3 ประเทศ ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2560 - 2561) รวมถึงการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Centre) เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารยาเสพติด การส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ณ SMCC ฯลฯ
2. ฝ่ายไทยยืนยันสนับสนุนความร่วมมือภายใต้เอกสารข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมยาเสพติด (LoA) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (NACD) โดยในปีงบประมาณ 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ให้การสนับสนุนแก่ฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) และหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดพระวิหารและจังหวัดสตึงเตร็งของประเทศกัมพูชา
3. ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนตัวอย่างยาเสพติดเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงข้อมูลการตรวจพิสูจน์ และภาพถ่ายของกลาง เช่น ภาพถ่ายเม็ดยาและ สิ่งห่อหุ้ม เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ Drug Profile
4. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเกี่ยวกับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ รวมถึงเห็นชอบให้มีการจัดทำบัญชีบุคคลผู้ต้องสงสัย เฝ้าระวัง หรือมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) เพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนให้มากขึ้น และการพบปะหารืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้มากขึ้น
6. ฝ่ายไทยยินดีส่งวิทยากรสำนักงาน ป.ป.ส. ไปให้การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของไอซ์ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด NACD กรุงพนมเปญ ในห้วงปีงบประมาณ 2561
7. รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนแก่ฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารของศูนย์บำบัดและฝึกอาชีพสำหรับผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ณ อำเภอสตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ
8. ฝ่ายไทยยินดีจัดการฝึกอบรมด้านการบำบัดรักษายาเสพติดสำหรับผู้บริหาร/หัวหน้า และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกองพลที่ 11 กองทัพบกกัมพูชา จำนวน 20 คน ณ กรุงเทพมหานคร ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้
 
 
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ประเทศไทยได้ร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดกับประเทศกัมพูชามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในลักษณะการประสานงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารยาเสพติดระหว่างกัน การช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากร หรือในลักษณะโครงการต่างๆ รวมทั้งความร่วมมือในโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong) ที่ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และไทยเพื่อร่วมกันสกัดกั้นสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดไม่ให้ไหลเข้าสู่แหล่งผลิตพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และสกัดกั้นยาเสพติดจากแหล่งผลิตไม่ให้แพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ”
 
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

หน้าแรก » อาชญากรรม