วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 19:30 น.

การตลาด

สยามคูโบต้า เปิดตัวโครงการ “พลิกฟื้น ผืนดิน” มุ่งส่งเสริมเกษตรกรไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 13.49 น.

สยามคูโบต้า เปิดตัวโครงการ “พลิกฟื้น ผืนดิน” มุ่งส่งเสริมเกษตรกรไทย 

 
 
สยามคูโบต้า จัดทำโครงการ “พลิกฟื้น ผืนดิน” ช่วยเหลือเกษตรกร มุ่งให้ความรู้และแนวทางในการบำรุงและปรับปรุงดิน  โดยรวบรวมองค์ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 40 ปี ส่งผ่านไปสู่เกษตรกรไทย ให้โอกาสเกษตรกรในการเข้าถึงข้อมูลความรู้  พร้อมจัดแปลงสาธิตเรื่องดินให้เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างความเข้าใจและกระตุ้นการบริหารจัดการเรื่องดิน เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
 
 
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ที่สยามคูโบต้า ได้สั่งสมมาตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจกับเกษตรกรไทยร่วม 40 ปี บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ พบปะ พูดคุย และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกษตรกรพบ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เราได้พบว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งต่อการทำเกษตรกรรมที่จะทำให้ได้ผลผลิตงอกงามดีนั้น ก็คือ “ดิน” ทั้งนาข้าว พืชไร่ และพืชสวน  บริษัทฯ จึงเห็นว่า “ดิน” เป็นสิ่งสำคัญและจุดเริ่มต้นของการปลูกพืชทุกชนิด โดยดินที่ดี มีแร่ธาตุสมบูรณ์ ไร้สารเคมี จะทำให้พืชที่ปลูกปลอดภัยตั้งแต่การเริ่มต้นเตรียมดิน ดังนั้น ในโอกาสที่ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยเป็นปีที่ 40 บริษัทฯ จึงดำริที่จะจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการบำรุงดิน และปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “พลิกฟื้น ผืนดิน” โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่บริษัทฯได้พัฒนามาถ่ายทอดและส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันบำรุงดินและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรรมไทยรุดหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายเกษตร 4.0 ของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้มีการผลักดันภาคการเกษตรของไทยทัดเทียมกับตลาดต่างประเทศอีกด้วย
 
 
 
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องดิน ทั้งจากการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน มาถ่ายทอด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอินทรียวัตถุในดิน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการปลูกถั่วเหลืองหลังนา เพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน, การทำเกษตรไม่เผา เพื่อลดปัญหาดินเสื่อมโทรม, โครงการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง  ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน และเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน 
 
 
 
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรไปแล้วในหลายพื้นที่ ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า เพื่อให้เกษตรกรมีการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินทำกินของตนเองให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และในปีนี้เอง บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดความรู้เรื่องดินไปยังกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่และประชาชนที่มีความสนใจในด้านการเกษตร ผ่านโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp และ โครงการ KUBOTA Farmer Academy โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนต่างตระหนักดีว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะที่จะทำการเกษตร  ดังนั้น การที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจด้านการเกษตรมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของภาคการเกษตรมากขึ้น”
 
 
 
นายสมศักดิ์ กล่าวในท้ายที่สุดว่า โครงการพลิกฟื้น ผืนดินในระยะแรกจะมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องดิน และสร้างการมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับดิน พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดที่เราวางแผนไว้ในปีนี้ ที่จะช่วยรักษาผืนแผ่นดินไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและสามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป