วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 04:46 น.

ตลาด ขายตรง

“ล็อกซซิม” รุกธุรกิจซิมูเลเตอร์ สร้างศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560, 13.38 น.

“ล็อกซซิม” รุกธุรกิจซิมูเลเตอร์ สร้างศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง 

 
 
ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่นฯ เปิดตัวบริษัท พร้อมแนะนำศูนย์ฝึกขับรถบรรทุ กจำลอง ชูจุดเด่นเครื่องซิมูเลเตอร์แบบ 6DOF เคลื่อนไหวอิสระ 6 ทิศทาง สร้างสถานการณ์จำลองและปรับรู ปแบบการฝึกอบรมตามดีมานต์ของลูกค้า หวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
 
นายวรรษิษฐ์ จาติกวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์  ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด เผยว่า บจก.ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่นฯ หรือ ล็อกซซิม จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้ง พัฒนาและวิจัยเครื่องฝึกขั บรถบรรทุกจำลอง และระบบการเรียนการสอนเสมือนจริ งที่ใช้สำหรับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นโดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด ในเครือล็อกซเล่ย์ 
 
 
 
ซึ่งในช่วงเริ่มแรกบริษัทได้สร้าง “ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง” (LoxSim Driving Simulation Center) ขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์ฝึ กอบรมการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพั ฒนาเทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ด้ านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีจากบริษัท ออโต้ซิม (AutoSim) ผู้นำด้านระบบซิมูเลเตอร์ จากนอร์เวย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิให้เป็นตัวแทนจำหน่ ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานล็ อกซเล่ย์ สาขาบางเขน บนพื้นที่ 130 ตารางเมตร ใช้งบลงทุนกว่า 30 ล้านบาท จุดเด่นอยู่ที่เครื่องฝึกขั บรถบรรทุกรุ่น AS1600 ที่พัฒนาโดย บริษัทออโต้ซิม ประเทศนอร์เวย์ เครื่องซิมูเลเตอร์เป็นหั วรถบรรทุกแบบ 6DOF Motion Platform เคลื่อนไหวอิสระ 6 ทิศทาง
 
ซึ่งใช้หลักการเดียวกับเครื่ องฝึกนักบิน เครื่องซิมูลเตอร์ของทางล็อกซซิ มยังสามารถจำลองเป็นรถบรรทุก รถบรรทุกกึ่งพ่วง หรือ รถบรรทุกของเหลว และสามารถตั้งค่าเครื่องยนต์ การบรรทุกน้ำหนัก ชนิดของวัตถุ เกียร์ ฯลฯ ได้ตามความต้องการของลูกค้า กำหนดและปรับเปลี่ยนสถานการณ์ต่ างๆ เช่น สภาพลมฟ้าอากาศ สภาพถนนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกั บประเทศไทยได้เบ็ดเสร็จ ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกขั บรถบรรทุกในสถานการณ์ที่ฝึกขั บจริงไม่ได้ อาทิ ถนนลื่น ผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การเบรคกะทันหันในขณะที่บรรทุ กของเต็มคัน การเข้าโค้งด้วยความเร็วที่ แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กั บผู้เรียนและเพิ่มทักษะเมื่ อเจอสถานการณ์จริง
 
“สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของศูนย์ฝึกได้แก่ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องมีการขนส่งน้ำมัน สารเคมี วัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ ปูนซีเมนต์ รวมถึงยานพาหนะฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล รถฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย รถดับเพลิง เป็นต้น รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มี การเรียนการสอนด้านลอจิสติกส์ หรือต้องการวิจัยด้านพฤติ กรรมการขับขี่ต่างๆ  และเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ บริษัท ล็อกซซิม ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพั นธมิตรรายแรกของเรา บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มี มาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่ งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก นอกเหนือจากการเป็นลูกค้าแล้ว เชลล์ยังได้นำองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีในระดับสากล มาร่วมพัฒนาหลักสูตรการฝึกขั บรถบรรทุกอย่างปลอดภัยให้กับเรา และรวมถึงช่วยการทำวิจัยเพื่ อหาแนวทางลดจำนวนอุบัติเหตุ ทางรถยนต์ เพื่อผลักดันและยกระดั บมาตรฐานการขับขี่ปลอดภัยบนท้ องถนนของประเทศไทยให้เป็นสั งคมแห่งความปลอดภัย” นายวรรษิษฐ์ กล่าว
 
 
 
ศูนย์ฝึกอบรมของล็อกซซิม เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ นำเทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ รุ่น 6DOF มาใช้ ซึ่งบริษัทฯ สามารถปรับหลักสู ตรและจำลองสถานการณ์ให้ เหมาะสมกับลูกค้าได้ตามความต้องการ เครื่องซิมูเลเตอร์ ออกแบบโดยใช้ห้ องโดยสารของรถบรรทุกจริง มาติดตั้งบนแพลตฟอร์มที่ให้ ความเคลื่อนไหวเสมือนจริง  ช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผั สประสบการณ์ฝึกขับเทียบเท่ ามาตรฐานการขับขี่ของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ศูนย์ยังมีระบบประเมิ นผลการขับรถบรรทุกและระบบบริ หารจัดการผู้เรียน ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ ขับขี่ได้อย่างแม่นยำ โดยศูนย์สามารถรองรับการฝึ กอบรมได้ประมาณ 2,000 ชั่วโมงต่อปี
 
 
 นายวรรษิษฐ์  กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวเป็นเพี ยงต้นแบบแห่งแรกเท่านั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทมีแผนจะสร้างศูนย์ฝึกขับรถจำลองแบบเคลื่อนที่ (Mobile LoxSim Driving Simulation) โดยบริษัทฯ จะส่งรถโมบายเคลื่อนที่เข้าไปฝึกอบรมให้ถึงสถานที่ของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ าทั่วประเทศ